Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej WSE-BW-BWUE
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a907bfc8fb4470e95a642a61692a6b5%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed073436-2025-4ba8-9703-557f03630bec&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: link do przedmiotu na Ms Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a907bfc8fb4470e95a642a61692a6b5%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed073436-2025-4ba8-9703-557f03630bec&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Aleksandrowicz Tomasz R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wyd. 2, Difin, Warszawa 2018.

Badźmirowska-Masłowska Katarzyna, Obszar wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej geneza ewolucja współczesne wyzwania, AON, Warszawa 2013.

Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, red. Anna Chabasińska, Zbigniew Czachór, Difin, Warszawa 2016.

Borawska-Kędzierska Elżbieta, Strąk Katarzyna, Zarządzanie granicami polityka wizowa azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy Europrawo, 2011.

Buczma Sławomir, Kierzynka Rafał, Europejski nakaz dochodzeniowy: nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

Gruszczak Artur, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym: aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Grzelak A., Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

Kolowiec I., Strąk K. (oprac.), Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna. Dokumenty, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa, red. Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański, Difin, Warszawa 2018.

Szymańska Jolanta, Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Uwarunkowania polityczne, w: Fehler W., Marczuk K. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Wawrzyk Piotr, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Literackie ŁG, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student potrafi wskazać najważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, ich uwarunkowania i konsekwencje

2. Student zna najważniejsze akty prawne i instytucje UE zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.

3. Student potrafi przedstawić działania podejmowane w UE w celu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Umiejętności:

1. Student potrafi analizować sytuację w UE pod względem poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz

oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń dal bezpieczeństwa wewnętrznego

2. Student poddaje krytycznej analizie polityczne strategie działań mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, a także konkretne sposoby działania instytucji UE w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w drodze egzaminu pisemnego.

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu pisemnego pokrywa się z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć (zgodnie ze szczegółowym planem zajęć dostępnym na Platformie Moodle).

Skala ocen przyjęte w odniesieniu do egzaminu pisemnego;

od 53% - ocena dostateczna

od 63% - ocena dostateczna plus

od 73% - ocena dobra

od 83% - ocena dobra plus

od 91% - ocena bardzo dobra

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być podniesiona o pół stopnia lub cały stopień w związku z:

- systematycznym uczestnictwem studenta/ki w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), i

- aktywnością studenta/ki w zajęciach poprzez przygotowanie i wygłoszenie referatu problemowego, ustalonego z prowadzącą zajęcia. Referat oceniany jest w skali ocen: 2-5.

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być obniżona w związku z:

- brakiem systematycznego uczestnictwa studenta/ki w zajęciach: od 2 do 4 nieobecności - obniżenie o 0,5 stopnia; powyżej 4 nieobecności obniżenie o 1 stopień oceny uzyskanej z egzaminu końcowego.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego

2. Historyczny rozwój współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,

3. Wymiar prawny bezpieczeństwa wewnętrznego w UE

4. Wymiar strategiczny bezpieczeństwa wewnętrznego w UE

- Europejska strategia bezpieczeństwa z 2003 r.

- Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010 r.

- Europejska agenda bezpieczeństwa z 2015 r.

5. Wymiar instytucjonalny bezpieczeństwa wewnętrznego w UE

- instytucje UE

- organy i agencje wyspecjalizowane UE (Europol, CEPOL, OLAF, Eurojust, Prokuratura Europejska, Frontex)

6. Osiągniecia i wyzwania UE w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego.

- zintegrowane zarządzanie granicami

- polityka migracyjna

- wspólny system azylowy

- współpraca policyjna

- współpraca wymiarów sprawiedliwości

7. Wybrane problemy dla bezpieczeństwa wewnętrznego w UE (takie jak np. terroryzm i cyberterroryzm, radykalizacja postaw, zorganizowana przestępczość transgraniczna, handel ludźmi i przemyt ludzi, katastrofy naturalne i kryzysy epidemiczne).

Metody dydaktyczne:

Zasadniczą metodą dydaktyczną jest wykład konwersatoryjny, podczas którego prowadząca zajęcia dokonuje wprowadzenia do zagadnienia i referuje zasadnicze elementy omawianego tematu, zaś kwestie problemowe omawiane są w formie dyskusji wspólnie ze studentami lub też wybrani studenci referują przygotowane przez siebie referaty dotyczące szczegółowych zagadnień, reprezentatywnych do danego tematu.

Zajęcia odbywają się w formie wykładu konwersatoryjnego poprzez platformę MS Teams w czasie rzeczywistym we wtorki w godz. 11.30-13.00.

W szczególnych przypadkach zajęcia obywają się w formie lekcji prowadzonej na Platformie Moodle, zakres czasowy takiej lekcji jest zgodny z planem zajęć. Udział w tego rodzaju zajęciach jest tożsamy z udziałem w zajęciach na Platformie MS Teams. Każdorazowo studenci są informowani o sytuacji, gdy zajęcia odbywają się na Platformie Moodle.

Aby wziąć udział w zajęciach na Platformie MS Teams należy zalogować się na platformę Moodle i wybrać właściwą grupę seminaryjną. W opisie na platformie Moodle dostępny jest link do zajęć w MS Teams, który umożliwi uczestnictwo w seminarium.

Do zajęć na MS Teams należy logować się ok. 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Wspomagająco do przesyłania informacji dotyczących zajęć oraz dodatkowych zadań do wykonania - stosowana jest platforma Moodle.

W trakcie zajęć wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- kursowy wykład konwencjonalny,

- wykład konwersatoryjny, aktywizujący studentów poprzez stawianie pytań, prowokowanie dyskusji,

- drobne formy aktywizujące, jak "mglisty punkt" (co trudne, co niejasne),

"krótkie podsumowanie", "test-quiz", metoda pauz,

- referaty grupowe studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Monika Trojanowska-Strzęboszewska 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)