Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwo narodowe w XXI wieku. Przyszłość i wyzwania WSE-BW-PN
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a678997fe7eec4cb4bc8e2a65de4df8c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=161e166d-88f2-41cf-be64-36566aaab168&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: W roku akademickim 2020/2021 (II sem) wykład odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem programu MS TEMS.

Lin do zespołu MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a678997fe7eec4cb4bc8e2a65de4df8c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=161e166d-88f2-41cf-be64-36566aaab168&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, w: Znak, nr 3/1997, s. 4 – 32.

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, „Przegląd Zachodni” nr 3/2005, s. 31 – 49.

J. Szacki, Tożsamość narodowa we współczesnej Europie, mps.

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, PWN, Warszawa 1991.

B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozpowszechnianiu się nacjonalizmu, Znak, Kraków 1997.

M. Billig, Banalny nacjonalizm, Znak, Kraków 2008.

Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, w: K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany, wyd. Znak, Kraków 1995, s. 9 – 21.

P. Ricouer, Pamięć zapomnienie historia, w: K. Michalski (red.), op. cit., s. 22- 44.

L. Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, w: K. Michalski (red.), op. cit., s. 44 – 55.

E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, MUZA, Warszawa 2004.

S. Sowiński, Naród. Brakujące ogniwo, w: „Rzeczpospolita”, 31 stycznia 2012.

S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, „Przegląd Zachodni” nr 3/2005, s. 31 – 49.

S. Sowiński, Europa narodów ale jakich, Naród w dyskusji o integracji Polski z Unią Europejską, w: Studia Europejskie, nr 1(21)2002, s. 9 – 31.

S. Sowiński Polski katolik patrzy na Unię Europejską, w: Rzeczpospolita, 8 sierpnia 2002 .

S. Sowiński Między kulturą a cywilizacją, Pojęcie kultury i cywilizacji w polskiej eurodebacie, w: Przegląd Europejski, nr 1(4) 2002, s. 192–20.

Efekty uczenia się:

Najważniejsze zakładane efekty kształcenia to

- Wiedza na temat procesu powstawania i rozwoju nowoczesnego państwa narodowego.

- Wiedza na temat znaczenia państwa narodowego we współczesnym globalizującym się świecie.

- Umiejętność samodzielnej analizy szans i wyzwań państwa narodowego w XXI w.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia wykładu.

• Napisanie krótkiej (3-4 strony) charakterystyki wybranego państwa narodowego we współczesnej Europie, nawiązującej do parametrów i cech charakterystycznych państwa narodowego omawianych na wykładzie.

• Zdanie rozmowy zaliczeniowej (w formie zdalnej), której częścią jest omówienie i uzasadnienie przygotowanej pracy pisemnej.

Zakres tematów:

Planowane jest podjęcie następujących zagadnień.

1. Współczesne państwo narodowe. Próba definicji.

------------------O tożsamościach narodowych -------------------------------------

2.Tożsamość jako społeczna kwestia XXI w.

3.Wokół współczesnych definicji pojęcia narodu.

4.Spór o długowieczność narodów. Naturaliści, mediewiści, moderniści.

(J. Szacki, E. Gellner).

5.Naród: etnos czy demos.

6.Naród jako „wspólnota wyobrażona” (B. Anderson).

7.Nacjonalizm i ideologie narodowe. (I. Berlin, J. Szacki)

---------------O suwerenności politycznej we współczesnym świecie-------------

8.Suwerenność formalna i materia

9.Wewnętrzna erozja (redefinicja) suwerenności państwa?

10.Zewnętrzni konkurenci suwerenności państwa narodowe. (Inne państwa? Organizacje międzynarodowe?, Korporacje?)

11.Suwerenność w Unii czy suwerenność Unii?

--------------Podsumowanie------------------------------------------------------------

12.Tezy o kryzysie (5) i przyszłości (2) państwa narodowego w XXI.

 

Metody dydaktyczne:

Podstawowe metody dydaktyczne

1. Tradycyjny wykład, ze względu na pandemię prowadzony zdalnie w programie MS TEAMS.

2. Samodzielna pisemna praca studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Sławomir Sowiński 30/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.