Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny RP WSE-BW-SPRP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af886b6d309ed4aafb4d15ba469dadba8%40thread.tacv2/conversations?groupId=38ef685c-6462-4f73-985e-067df27087d6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Z. Krasnodębski, Republikanizm po komunizmie – utopia czy alternatywa, Tekst z wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej pracy zbiorowej „Władza w polskiej tradycji politycznej”. Ukazał się również na stronie internetowej OMP w 2013 r.

2. A. Grześkowiak-Krwawicz, Rzeczpospolita – pojęcia i idea w dyskursie politycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rekonesans, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, LVI 2012, s. 5-35.

3. J.J. Wiatr i inni, Demokracja polska 1989-03, Warszawa 2003, s. 13-57.

4. A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013, s. 15-46.

5. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 11-37.

6. S. Gomułka, Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989-2014 i współczesne wyzwania, „Nauka” 2014 nr 3, s. 7-16.

7. K. Podemski, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 2 (2014), s. 89-109.

8. J. Zaleśny, Tworzenie Konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych?, „Przegląd Sejmowy” 2017 nr 6 (143), s. 177-206.

9. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 125-142.

10. A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012, s. 58-101.

11. Konstytucje polskie 1918-1998, Tadeusz Mołdawa (opr.), Warszawa 1999 – Konstytucja RP z 1997 roku.

12. M. Grabowska, Partie polityczne w Polsce po 1989 roku, w: Współczesne społeczeństwo polskie, J. Wasilewski (red.), Warszawa 2006, s. 231-269.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę są:

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach (do 10 pkt);

2. ocena punktowa z referatu (0-10 pkt);

Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez prowadzącego – dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań.

Powyżej 6 nieobecności nie można zaliczyć przedmiotu.

Ewentualne usprawiedliwienia powinny być dostarczone w kolejnym tygodniu po chorobie. Zwolnienia spóźnione lub przynoszone na koniec semestru nie będą respektowane.

Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach skutkuje obniżeniem oceny końcowej – minus 1 ocena za każdą nieobecność powyżej dwóch przewidzianych w warunkach zaliczenia.

Na każdych zajęciach za aktywność można uzyskać maksymalnie 1 punkt (łącznie w całym semestrze maksymalnie 10 punktów).

Składowe oceny referatu:

0-10 pkt, w tym:

0-1 pkt – zgodność treści z tematem;

0-2 – struktura (wew. podział treści, proporcje);

0-5 stopień wyczerpania tematu, dobór źródeł;

0-2 forma (styl pracy i jej estetyka, poprawność przypisów i cytowań, sposób sporządzenia bibliografii).

Ocena końcowa z konwersatorium ustalana jest na podstawie zdobytych punktów z poszczególnych elementów składających się na zaliczenie, tj. obecności i aktywności na zajęciach oraz referatu. System oceniania:

poniżej 11 pkt – ocena 2

11-12 pkt – ocena 3

13-14 pkt – ocena 3,5

15-16 pkt – ocena 4

17 - 18 pkt – ocena 4,5

19 - 20 pkt – ocena 5

W celu zaliczenia ćwiczeń należy uzyskać co najmniej 11 pkt., przy spełnieniu warunku uzyskania co najmniej 5 punktów za aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz co najmniej 6 punktów za referat. Od oceny końcowej odejmowane są „oceny” ujemne za przekroczoną liczbę nieobecności.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

Ewolucja systemu politycznego do 1989 roku

2. Polskie tradycje ustrojowe – I i II RP

3. Istota systemu politycznego PRL

4. Erozja systemu politycznego w latach 80.

Transformacja (tranzycja) systemu politycznego

5. Demokratyzacja systemu politycznego

6. Kierunki transformacji gospodarczej i ich polityczny wymiar

7. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego

Konstytucja – konsolidacja demokracji

8. Droga do Konstytucji 1997 roku

9. System wyborczy w Polsce – wybory do Sejmu – ewolucja i praktyka

10. Władza ustawodawcza – Sejm i Senat

11. Władza wykonawcza – Prezydent RP i Rząd *** (+gra - wyłonienie premiera)

12. Władza sądownicza – Sądy, Trybunały

13. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Partie i system partyjny

14. Charakterystyka polskich partii politycznych. Fazy procesu kształtowania się polskiego systemu partyjnego

15. Rozliczenie zajęć

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów: wspólne omawianie tekstów z prowadzącym zajęcia, analiza tekstów w grupach, prezentacja efektów pracy na forum grupy, prace samodzielne i grupowe dotyczące tekstów.

Referaty studentów: przygotowanie przez studentów referatów w formie plików WORD/PDF.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Karolina Dłuska 25/25 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Karolina Dłuska 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)