Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowożytna myśl polityczna - ćw. WSE-EU-NMPcw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom I, (S. Filipowicz red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom II, (S. Filipowicz red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.

Nowak Piotr (red.), Historia filozofii politycznej, część druga, Warszawa 2016.

Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

Condorcet A., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, PWN, Kraków 1957

Locke J., List o tolerancji

Mill J.S., Utylitaryzm, O wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009.

Voegelin Eric, Gnostycka polityka, Człowiek w kulturze 16/2004, s. 231-250.

Efekty uczenia się:

E1_W02, Ma wiedzę na temat kulturowych, religijnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań życia społecznego i politycznego w Europie w wymiarze historycznym i współczesnym.

E1_U02 Potrafi ukazać relacje między ekonomicznymi, politycznymi, prawnymi, społecznymi

i kulturowymi aspektami procesu integracyjnego. Rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie

procesu europeizacji w jego różnorodnych wymiarach.

Specyficzne efekty uczenia się:

Student ma wiedzę z zakresu ewolucji idei politycznych w Europie w okresie nowożytności

Student rozumie znaczenie kontekstu kulturowego, politycznego, religijnego i gospodarczego dla oddziaływania idei politycznych na rzeczywistość.

Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą ewolucji idei politycznych dla oceny współczesnej sytuacji politycznej i kulturowej Europy.

Student będąc świadomym pluralizmu tradycji ideowych potrafi z szacunkiem odnosić się do osób odmiennie oceniających rzeczywistość polityczną.

Metody i kryteria oceniania:

Debata, dialog

Ocena końcowa składa się z sumy punktów przyznanych za:

1. Praca – 30 pkt.

2. Kolokwium końcowe – 70 pkt.

Temat pracy powinien zostać przedyskutowany z prowadzącym zajęcia.

Praca powinna zostać zamieszczona na platformie Moodle najpóźniej na 7 dni przed ostatnimi zajęciami.

Skala oceniania:

0-50 pkt – ndst.

51-58 – dst.

59-66 – dst. +

67-74 – db.

75- 82 db. +

83+ bdb.

Zakres tematów:

1. Niccolo Machiavelli

2. Thomas Hobbes

3. John Locke

4. Jean-Jacques Rousseau

5. Antoine Condorcet

6. Immanuel Kant

7. Edmund Burke

8. Joseph De Maistre

9. Alexis de Tocqueville

10. John Stuart Mill

11. August Comte

12. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

13. Marks

14. Michał Bakunin

15. Friedrich Nietzsche

16. Jose Ortega y Gasset

Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Debata, dialog

Ocena końcowa składa się z sumy punktów przyznanych za:

1. Praca – 30 pkt.

2. Kolokwium końcowe – 70 pkt.

Temat pracy powinien zostać przedyskutowany z prowadzącym zajęcia.

Praca powinna zostać zamieszczona na platformie Moodle najpóźniej na 7 dni przed ostatnimi zajęciami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Mariusz Sulkowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)