Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria polityki i teoria panstwa - ćw. WSE-PO-TPTScw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Heywood, Klucz do politologii

E. Voegelin, Nowa nauka polityki

C. Schmitt, Nauka o konstytucji

F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej

D. Pietrzyk-Reeves, Ład Rzeczypospolitej

Z. Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny

Efekty uczenia się:

Wiedza:

P2_W03: Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii państwa, władzy, polityki, a także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz różnych podmiotów życia społecznopolitycznego.

Umiejętności:

P2_U02: Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska polityczne.

P2-U06: Potrafi zastosować odpowiedni system norm (prawnych, etycznych,

zawodowych) przy rozwiązywaniu konkretnych problemów w rzeczywistości

politycznej

Kompetencje:

P2_K04: Dostrzega i precyzyjnie formułuje problemy etyczne związane z wykonywaną pracą zawodową (swoją i innych), proponuje adekwatne sposoby rozstrzygania dylematów pojawiających się w tym obszarze.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach i przeczytanie literatury

2. Aktywność na zajęciach (25%)

3. Praca zaliczeniowa (75%)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

- Znajomość zadanych lektur weryfikowana jest w toku zajęć poprzez aktywność w dyskusji. Max. liczba punktów: 25

- Przygotowanie pracy zaliczeniowej na 4-5 stron (A4, czcionka 12, odstępy: 1,5) na wybrany przez studenta temat z zakresu przedmiotu i skonsultowany z prowadzącym zajęcia. Praca powinna spełniać wymogi stawiane pracom naukowym.

Max. liczba punktów: 75

Bdb.: od 80%

Db+: 75% - 79%

Db.: 65% - 74%

Dst.+: 60% - 64%

Dst.: 50% - 59%

Zakres tematów:

Starożytność

Myśl republikańska

Myśl nowożytna

Konstytucjonalizm

Metody dydaktyczne:

Wykłąd poprzez aplikację MS Teams.

Esej zaliczeniowy.

Dyskurs. Debata

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 18:30 - 20:00, sala e-learning
Michał Kmieć 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)