Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc społeczna WSE-PS-PSpoł
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:5176414c93c34a3e9631367a16e92046@thread.tacv2&ctx=channel
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: 2020/21_L|WSE-PS-PSpoł|KON
Literatura:

Bojanowska E., Krzyszkowski J., Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, (w:) Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Warszawa 2018, s. 313-341.

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Krzyszkowski J., Ewolucja publicznej pomocy społecznej w Polsce, (w:) Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019, s. 198-212.

Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008.

Poławski P. (red.), Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje, IPiSS, Warszawa 2018.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Ustawa o pomocy społecznej z komentarzem, Praca Socjalna, 2004 nr 4

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności niezależnie od przyczyny).

2. Ocena merytoryczna wygłoszonego i oddanego referatu.

3. Ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej.

4. Pisemne zaliczenie na ocenę. Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie zaliczenia końcowego (w formie zdalnej).

Zakres tematów:

1. Geneza pomocy społecznej.

2. Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego.

3. Podstawy prawne i finansowe funkcjonowania systemu pomocy społecznej

4. Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej:'

- cele,

- instytucje,

- zadania,

- funkcje,

- organizacja,

-kryteria uprawnień do korzystania z ustawowo gwarantowanych świadczeń pomocy społecznej .

5. Pomoc społeczna jako instrument przeciwdziałania ubóstwu oraz marginalizacji i ekskluzji społecznej

6. Miejsce pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej i jej rola w aktywizacji klientów. Aksjologiczne i prawne podstawy pracy socjalnej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

=> wykład,

=> metoda problemowa;

=> burza mózgów;

=> metoda "kuli śnieżnej:'

=> referat wraz prezentacją z wybranej jednostki pomocy społecznej

=> dyskusja.

Zajęcia prowadzone metodą wykładu informacyjnego i wykładu konwersatoryjnego z wykorzystaniem technik na odległość w kontakcie synchronicznym oraz indywidualną lekturą tekstów.

Studenci zobowiązani są do korzystania z udostępnianych materiałów online z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Elżbieta Bojanowska 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)