Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy warsztatu dziennikarskiego WH-KU-M-I-2-WarszDz
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9242da58932344439ea22257c4db5795%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=46e3e856-2a94-421f-b953-9cc1c87c5206&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

UWAGA! Zestawy ćwiczeń potrzebnych na zajęcia będą umieszczane przed spotkaniami na platformie Moodle, aby umożliwić studentom wcześniejsze ich wydrukowanie.

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Student po semestrze zajęć:

EK1 - wymienia metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

EK2 - opisuje zasady postępowania w zakresie prawa

ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

EK3 - potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

EK4 - umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

E$5 - samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

EK6 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

EK7- umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

2 punkty ECTS

30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - praca własna studenta (przygotowywanie zadanych tekstów informacyjnych, zbieranie materiałów dziennikarskich etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć,

- zaliczenie pracy końcowej na ocenę pozytywną.

Każdą nadliczbową nieobecność należy zaliczyć, przygotowując samodzielnie krótki dziennikarski tekst informacyjny na dowolny temat lub tworząc / dopracowując któryś z tekstów tworzonych podczas zajęć.

Nie otrzyma zaliczenia przedmiotu osoba, która:

- dopuściła się plagiatu,

- nie pojawiła się na zajęciach przynajmniej 8 razy w semestrze,

- nie dopełniła innych obowiązków.

Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- Nie ma podstawowej wiedzy na temat gatunków dziennikarskich

- Nie ma podstawowej wiedzy z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Nie zna norm z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowych praw autorskich

- Nie potrafi wyszukać informacji niezbędnych do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Nie potrafi ocenić dostępnych źródeł informacji pod względem wiarygodności

- Nie potrafi samodzielnie stworzyć i zredagować dziennikarskiego tekstu informacyjnego

- Nie potrafi efektywnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzonych zadań

- Nie potrafi w uporządkowany sposób określić etapów przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchii ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Nie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Student otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- Ma dostateczną wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma dostateczną wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Dostatecznie zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Dostatecznie sprawnie potrafi wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Dostatecznie sprawnie potrafi ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Dostatecznie sprawnie potrafi stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Dostatecznie sprawnie potrafi współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Dostatecznie sprawnie potrafi określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Dostatecznie sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Student otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:

- Ma dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Dobrze zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi sprawnie wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi sprawnie ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi sprawnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi sprawnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi sprawnie określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- Ma bardzo dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Bardzo dobrze zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi bardzo sprawnie wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi bardzo sprawnie ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi bardzo sprawnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi bardzo sprawnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi bardzo sprawnie określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Bardzo sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Zakres tematów:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Metody dydaktyczne:

UWAGA! Zajęcia odbywają się za pośrednictwem MS Teams. Link do spotkań:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9242da58932344439ea22257c4db5795%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=46e3e856-2a94-421f-b953-9cc1c87c5206&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Samodzielne pisanie tekstów podczas zajęć.

Wykonywanie ćwiczeń dostarczonych przez prowadzącego.

Analiza tekstów dziennikarskich.

Adiustacja tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Laura Polkowska 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)