Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia młodzieży WSR-NRN-1-SM
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bąk T., Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa 2008.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom Lublin - Kielce 2006.

Fidelus A., Problemy dzieci i młodzieży w wybranych krajach Europy, Warszawa 2011.

Franczak K., Szpringer M., Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży, Warszawa 2009.

Kałdon B., Kurlak I., Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży, Warszawa 2010.

Kowaliowa A., Łuków W., Socjologia młodzieży, Szczecin 2003.

Mariański J., Młodzież między tradycja a ponowoczesnością, Lublin 1995.

Młyński J. W kręgu aksjologii abiturientów Tarnowa, Tarnów 2008.

Młyński J., Szewczyk W., Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej, Warszawa 2012.

Niedźwiedzki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków 2010.

Niezgoda M., Młodzież jako przedmiot zainteresowania socjologii, "ROCZNIK LUBUSKI" 2014, Tom 40, cz. 2a.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków2012.

Świda-Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Kraków. 2005.

Materiały dydaktyczne zamieszczane na Platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, które jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: Umailem oraz aplikacją MS Teams.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje pisemną pracę zaliczeniową na określony przez wykładowcę temat, następnie przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams odbędzie się rozmowa w celu omówienia pracy zaliczeniowej i przekazania studentowi informacji o ocenie.

Zakres tematów:

1. Młodzież jako przedmiot zainteresowania socjologii.

2. Młodzież jako kategoria badawcza -metody i techniki badań.

3. Młodzież – definicje, między grupą a kategorią.

4. Pokolenia młodzieży - próba konceptualizacji.

5. Wartości w życiu młodych.

6. Socjalizacja a edukacja młodzieży.

7. Młodzież w społeczeństwie otwartym i konsumpcyjnym.

8. Młodzież w mikro i makrospołeczeństwie: grupa rówieśnicza, rodzina, społeczność lokalna, społeczeństwo.

9. Młodzież w trendach demograficznych.

10. Młodzież na rynku pracy.

11. Religijność młodych.

12. Młodzież na obszarach wiejskich.

13. Młodzież a migracja.

14. Uzależnienia i patologie związane z młodzieżą.

15. Młodzież w teatrze życia społecznego od nauki do polityki

16. Opinie młodzieży na wybrane tematy: samodzielne prace studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:15, sala e-learning
Leszek Buller 29/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)