Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w praktyce badacza i menadżera kultury WH-KUZ-II-2-PrPrbad
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: kod zespołu: tgpyxan
link do zespołu:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac38f4c6dbc674841a1e38641823d83d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=1efe85f9-d79f-43a1-b242-62cd028d5f7d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Efekty uczenia się:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wybranych obszarów prawa

EK2: rozróżnia gałęzie prawa i instytucje prawne w nich występujące

EK3: wyjaśnia znaczenie poszczególnych instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

EK4: prezentuje wiedzę w sposób uporządkowany, posługując się językiem prawnym i prawniczym

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: ma świadomość znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wybranych obszarów prawa

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych pojęć z zakresu wybranych obszarów prawa

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu wybranych obszarów prawa

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa

EK2: rozróżnia gałęzie prawa i instytucje prawne w nich występujące

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie rozróżnia gałęzi prawa i instytucji prawnych w nich występujących

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu gałęzi prawa i instytucji prawnych w nich występujących

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu gałęzi prawa i instytucji prawnych w nich występujących

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna gałęzie prawa i instytucje prawne w nich występujące

EK3: wyjaśnia znaczenie poszczególnych instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna znaczenie instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu znaczenia instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu znaczenia instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna, potrafi wyjaśnić i powiązać z innymi faktami znaczenie poszczególnych instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

EK4: prezentuje wiedzę w sposób uporządkowany, posługując się językiem prawnym i prawniczym

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna pojęć języka prawnego i prawniczego, nie posługuje się nim

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą umiejętność posługiwania się językiem prawnym i prawniczym

Na ocenę 4 (db.) - posiada umiejętność posługiwania się językiem prawnym i prawniczym w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i potrafi używać zwrotów w języku prawnym i prawniczym

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie umie wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym wykorzystuje teoretyczną wiedzy z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 4 (db.) – potrafi w stopniu dobrym wykorzystać teoretyczną wiedzy z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: ma świadomość znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 2 (ndst.) - nie ma świadomości znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i opisuje znaczenie norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające; podstawowe informacje o prawie (prawo a normy społeczne, przepis prawny, norma prawna, wykładnia prawa)

2. Źródła prawa – hierarchia; prawo międzynarodowe; prawo UE

3. Pojęcie kultury. Konstytucyjne uwarunkowania działalności kulturalnej

4. Przedmiot działalności – działalność kulturalna a działalność gospodarcza, działalność kulturalna a działalność pożytku publicznego

5. Podmiot działalności – formy prawne działalności; instytucje kultury

6. Muzea. Archiwa

7. Czytelnictwo: działalność wydawnicza i biblioteki

8. Radiofonia i telewizja

9. Obowiązki organów i instytucji państwowych w obszarze kultury

10. Podstawy prawa pracy – specyfika zatrudnienia, czas pracy, wymagania kwalifikacyjne, wynagrodzenie; wolontariat

11. Prawo cywilne – zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, czynności prawne i ich rodzaje, wady oświadczenia woli, stosunek prawny, podmioty prawa

12. Prawo cywilne cd. – umowy: typy, prawo pierwokupu

13. Imprezy artystyczne i rozrywkowe, organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

14. Media, podstawy prawa prasowego

15. Podstawy prawa autorskiego – pojęcie utworu, podmiot praw autorskich, umowy w prawie autorskim, zarządzanie prawami autorskimi

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca końcowa oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca końcowa oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca końcowa oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca końcowa oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca końcowa oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład informacyjny, metoda sytuacyjna oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca końcowa oraz ocenianie ciągłe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala e-learning
Marta Osuchowska 11/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)