Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi WSR-NRN-2-PPW
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abc69ac08284a4b28a7fc02955457d6ce%40thread.tacv2/conversations?groupId=a26fb211-5df5-4189-9c58-49d90f109d9c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Cassidy, J., Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. New York, London: The Guilford Press.

Hodson, V. K., Hart, S. (2012). Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie? Wydawnictwo Mind.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND.

Juul, J. (2011). Nie z miłości. Wyd. MiND.

Kohn, L.J. (2012). Rodzicielstwo przez zabawę. Wyd. Mamania.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Rosenberg, M.B. (2013). W świecie porozumienia bez przemocy. Wydawnictwo Mind.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź emocjonalna – poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą. W: T. Karczmarek i G. Kmita (red.) Wczesna interwencja – miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, str. 15-30, Warszawa: Emu. Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania. Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stein, A. (2019). Dziecko z bliska. Wyd. Mamania.

Efekty uczenia się:

Efekty Wiedza: student ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, zwłaszcza rozwoju więzi; ma podstawową wiedzę na temat teorii przywiązania (attachment theory) oraz teorii wychowania opartych o tę teorię (attachment parenthood)

Efekty Umiejętności: student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu teorii przywiązania w celu rozpoznawania problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe;

Efekty Kompetencje: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie teorii wychowania opartych o teorię przywiązania, potrafi krytycznie je przeanalizować, potrafi przeanalizować zależności dotyczące uwarunkowań bezpiecznej więzi. Potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe, wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie psychologii więzi, potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi potrafi je omówić i wskazać na ich wagę i znaczenie. Potrafi przedstawić wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi i rodzicielstwa opartego o teorię przywiązania oraz potrafi je omówić.

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest teoria przywiązania, nie potrafi wskazać uwarunkowań bezpiecznej więzi, nie zna teorii wychowawczych opartych o teorię przywiązania.

Ocena końcowa to ocena z egzaminu końcowego.

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

3. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

4. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

5. Teoria samo-regulacji - podstawowe założenia.

6. Pozytywna dyscyplina - podstawowe założenia.

7. Pozytywna dyscyplina - materiały i pomoce do pracy z rodziną.

Metody dydaktyczne:

Metody:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: Kolokwium pisemne, aktywne uczestnictwo w zajęciach

Efekty umiejętności

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja

weryfikacja - Kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych :

metody dydaktyczne – dyskusja

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:45 - 18:00, sala e-learning
Anna Czyżkowska 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)