Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania) WK-S-Z2
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa66f1599602a4f9b99261cfb9605d2c0%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a5c976d-c0b5-4baf-a027-1e426878c46e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: 2020/21_L | WK-S-Z2 | WYK
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania część ogółna, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013

2. Z. Radwański, J. Panowicz Lipska, zobowiązania część szczególna, wyd. 8, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny Tom I i II, 7 wyd. Warszawa 2013

2. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck

5. M. Pyziak-Szafnicka (red.), odpowiedzialność cywilna- księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004

6.M. Kaliński, szkoda na mieniu i jej naprawienie, Wydawnictwo CH Beck, 2 wyd. Warszawa 2011

7. R. Trzaskowski, granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005

8.E. Łętowska, europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo CH Beck Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK 1 - Student zna treść przepisów z zakresu prawa zobowiązań.

EK 2 - Student zna aktualne orzecznictwo sadowe i literaturę w zakresie prawa zobowiązań

UMIEJĘTNOŚCI

EK 3 - Student umie analizować przepisy z zakresu prawa zobowiązań

EK 4 - Student umie analizować orzeczenia sadowe z zakresu prawa zobowiązań.

KOMPETENCJE

EK 5 - Student potrafi w oparciu o źródła prawa, orzecznictwo i literaturę, rozpoznawać zagadnienia prawne z zakresu prawa zobowiązań.

EK 6 - Student potrafi formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda z zakresu prawa zobowiązań.

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 1 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 30 godz. - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS

RAZEM: 3 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące

aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, obserwacje zachowań, praca pisemna.

Podsumowującę (wykład):

obecność na zajęciach, egzamin ustny.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa zobowiązań.

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizowac przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z zakresu prawa zobowiązań..

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiazac podstawowe zagadnienia problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda

Zakres tematów:

1. Bezpodstawne wzbogacenie

2. Czyny niedozwolone – pojęcie szkody oraz sposoby naprawienia szkody, pojęcie deliktu oraz zakres podstawowych zasad odpowiedzialności, systematyka oraz zakres poszczególnych deliktów na tle KC (zawartych w art. 415-449,1 KC).

3. Problematyka prawna związana z wykonaniem zobowiązań.

4. Skutki niewykonania zobowiązań.

5. Wygaśnięcie zobowiązań.

6. Przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań.

7. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

8. Wybrane zagadnienia w zakresie części szczegółowej prawa zobowiązań w polskim kodeksie cywilnym.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne (wykład stacjonarny, w trakcie obostrzeń epidemiologicznych wykład on-line):

Efekty wiedzy (EK 1-3):

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, konwersatoryjny, interaktywny.

Weryfikaja: obecność na zajęciach, wynik egzaminu ustnego.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

Metoda dydaktyczna: wykład problemowy, studium przypadku.

Weryfikacja: obecność na zajęciach, wynik egzaminu ustnego.

Efekty kompetencji (EK 7-10):

Metoda dydaktyczna: analiza treści kazusów i orzecznictwa.

Weryfikacja: obecność na zajęciach, wynik egzaminu ustnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Mariusz Grabowski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)