Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania) WK-S-Z2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone na platformie MS Teams.

2020/21_L|WK-S-Z2|CW

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5ee957bff70045e09d65818648a0c68b%40thread.tacv2/conversations?groupId=469e59fe-c7e5-4ea8-b873-d24e804a4e6d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Akty prawne:

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740 ze zm.).

Literatura podstawowa:

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2020.

2. Z. Radwański, J. Panowicz - Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2019.

3. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan Marek, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Odajda (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2019.

2. A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2018.

3. J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Warszawa 2018.

4. J. Panowicz - Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Warszawa 2011.

5. W.J. Katner (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 9. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa zobowiązań; nie zna treści przepisów; nie ma wiedzy z zakresu doktryny oraz judykatury;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa zobowiązań; ma słabo uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; słabo także orientuje się w judykaturze;

- ocena 4 (db) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa zobowiązań; ma dość dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada średnio uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; dość dobrze orientuje się w judykaturze;

- ocena 5 (bdb) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa zobowiązań; ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada dobrze uporządkowaną wiedze na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie oraz orientuje się w judykaturze.

Umiejętności:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować treści przepisów oraz przedstawiać zagadnień prawnych; niedostatecznie formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań i nie potrafi prezentować poglądów doktryny oraz rozstrzygnięć judykatury; nie potrafi znajdować i wykorzystywać źródeł informacji z zakresu prawa zobowiązań;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu potrafi analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; słabo formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań i częściowo potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; słabo potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa zobowiązań;

- ocena 4 (db) - student potrafi właściwie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań i zadowalająco potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; dość dobrze potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa zobowiązań;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi całkowicie poprawnie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; bardzo dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa zobowiązań i bardzo dobrze potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; bezbłędnie potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa zobowiązań.

Kompetencje:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa zobowiązań - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; nie angażuje się w przebieg zajęć i nie przedstawia własnych poglądów i krytycznych wypowiedzi;

- ocena 3 (dst) - student słabo potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa zobowiązań - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; okazjonalnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 4 (db) - student potrafi dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa zobowiązań - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; często i aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa zobowiązań - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi.

Zakres tematów:

1. Umowy zobowiązaniowe (pojęcie, treść rodzaje i umów zobowiązaniowych; umowy nazwane, nienazwane i mieszane; zasada swobody umów i jej ograniczenia; przygotowanie i zawarcie umowy – przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza - culpa in contrahendo, porozumienia przedkontraktowe, umowa przedwstępna; wzorce umów; umowy zawierane z konsumentami; umowy odnoszące się do osób trzecich).

2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne - zadatek, kara umowna, umowne prawo odstąpienia, odstępne.

3. Umowy regulujące przeniesienie praw (sprzedaż, zamiana, darowizna, umowa przekazania nieruchomości, kontraktacja).

4. Umowy regulujące używanie rzeczy (najem, dzierżawa, użyczenie, leasing).

5. Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług (umowa zlecenia, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa o dzieło, przechowanie, odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady, umowa składu, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji).

6. Umowy regulujące stosunki kredytowe (pożyczka, depozyt nieprawidłowy, umowa kredytu, umowa rachunku bankowego).

7. Zabezpieczenia wierzytelności (zabezpieczenia rzeczowe i osobiste, poręczenie, gwarancja bankowa).

8. Umowy o funkcji alimentacyjnej (renta, dożywocie).

9. Ubezpieczenia gospodarcze (umowa ubezpieczenia).

10. Umowa spółki.

11. Przekaz i papiery wartościowe (przekaz, weksel, czek, obligacje).

12. Przyrzeczenie publiczne.

13. Gra i zakład.

14. Ugoda.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone na platformie MS Teams.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne (ćwiczenia):

- praca z tekstem aktów prawnych (analiza treści przepisów);

- przedstawianie i analiza stanowiska doktryny i orzecznictwa w omawianych kwestiach;

- prezentacja i omówienie przykładowych dokumentów;

- rozwiązywanie kazusów;

- studium przypadku;

- dyskusja;

- praca w grupach;

- indywidualna lektura wskazanej literatury oraz orzecznictwa.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach);

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywny wynik końcowego zaliczenia.

Forma zaliczenia - kolokwium:

- pisemne kolokwium.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- pozytywna ocena merytorycznego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg);

- pozytywna ocena znajomości treści programowych przedmiotu.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach;

- merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć;

- ocena uzyskana z pisemnego kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Arkadiusz Mróz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)