Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polskie prawo karne WK-S-K2-W
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a438bf434c42343e3af92a5c592d0884d%40thread.tacv2/conversations?groupId=c33b2fed-fc60-4937-a6c3-d0620001d395&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: WK-S-K2-W

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a438bf434c42343e3af92a5c592d0884d%40thread.tacv2/conversations?groupId=c33b2fed-fc60-4937-a6c3-d0620001d395&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2017 r.

Literatura uzupełniająca:

dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK 1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego

EK 2 - Student prawidłowo definiuje zasady z zakresu prawa karnego

EK 3 - Student rozróżnia i objaśnia instytucje z zakresu prawa karnego

UMIEJĘTNOŚCI

EK 4 - Student posługuje się swobodnie terminologią z zakresu prawa karnego

EK 5 - Student analizuje prawidłowo i poddaje krytyce orzecznictwo sądów oraz dorobek doktryny w zakresie prawa karnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK 6 - Student dyskutuje i chętnie podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa karnego

EK 7 - Student jest kreatywny, dąży do zdobycia jak najszerszej wiedzy i jest świadomy konieczności jej dalszego pogłębiania

Metody i kryteria oceniania:

Opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach.

Egzamin w formie ustnej.

Wiedza:

- ocena 2 (ndst): student nie zna terminologii z zakresu prawa karnego; nie posiada uporządkowanej znajomości zagadnień z zakresu prawa karnego;

- ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu terminologię z zakresu prawa karnego; posiada słabo uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu prawa karnego;

- ocena 4 (db): student zna terminologię z zakresu prawa karnego; posiada średnio uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu prawa karnego; dysponuje częściową wiedzą o poszczególnych instytucjach prawa karnego;

- ocena 5 (bdb): student zna w pełni terminologię z zakresu prawa karnego; posiada w pełni uporządkowaną znajomość zagadnień z prawa karnego; dysponuje kompletną wiedzą w zakresie instytucji prawa karnego.

Zakres tematów:

1. Nadzwyczajne złagodzenie kary.

2. Recydywa (zwykła i wielokrotna).

3. Warunkowe umorzenie postępowania karnego. Przesłanki i okres próby.

4. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Przesłanki i okres próby.

5. Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

6. Zbieg przestępstw.

7. Łączenie kar i środków karnych.

8. Kara łączna - przesłanki i zasady wymiaru.

9. Ciąg przestępstw.

10. Środki zabezpieczające (wykaz, orzekanie, czas stosowania).

11. Przedawnienie karalności przestępstwa

12. Przedawnienie wykonania kary - przesłanki.

13. Zatarcie skazania.

14. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą.

15. Analiza wybranych przestępstw (część szczególna kodeksu karnego).

Metody dydaktyczne:

Wykład konserwatoryjny, prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Katarzyna Majchrzak 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)