Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polskie prawo karne WK-S-K2-W
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone na platformie MS Teams.

2020/21_L|WK-S-K2-W|CW

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7235545c98cc496399d39e5a2c37c068%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1aa0f1c-5d71-4e94-87cc-efb9ce5570ce&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Akty prawne:

1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1444 ze zm.).

Literatura:

1. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019.

2. V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2019.

3. R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa karnego; nie zna treści przepisów; nie ma wiedzy z zakresu doktryny oraz judykatury;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa karnego; ma słabo uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; słabo także orientuje się w judykaturze;

- ocena 4 (db) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa karnego; ma dość dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada średnio uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; dość dobrze orientuje się w judykaturze;

- ocena 5 (bdb) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa karnego; ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada dobrze uporządkowaną wiedze na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie oraz orientuje się w judykaturze.

Umiejętności:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować treści przepisów oraz przedstawiać zagadnień prawnych; niedostatecznie formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa karnego i nie potrafi prezentować poglądów doktryny oraz rozstrzygnięć judykatury; nie potrafi znajdować i wykorzystywać źródeł informacji z zakresu prawa karnego;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu potrafi analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; słabo formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa karnego i częściowo potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; słabo potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa karnego;

- ocena 4 (db) - student potrafi właściwie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa karnego i zadowalająco potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; dość dobrze potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa karnego;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi całkowicie poprawnie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; bardzo dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu prawa karnego i bardzo dobrze potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; bezbłędnie potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu prawa karnego.

Kompetencje:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa karnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; nie angażuje się w przebieg zajęć i nie przedstawia własnych poglądów i krytycznych wypowiedzi;

- ocena 3 (dst) - student słabo potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa karnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; okazjonalnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 4 (db) - student potrafi dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa karnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; często i aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu prawa karnego - np. rozwiązania kazusów, sporządzenia opinii, analiz, referatów; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi.

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa karnego; funkcje i zasady prawa karnego; ustawa karna i jej obowiązywanie.

2. Pojęcie przestępstwa - klasyfikacja przestępstw; struktura przestępstwa; formy popełnienia przestępstwa; zbieg przestępstw.

3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej - kontratypy; wyłączenie winy sprawcy; znikoma szkodliwość społeczna czynu.

4. Kara - pojęcie, teorie i rodzaje kar. Zaniechanie ukarania sprawcy.

5. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne.

6. Sądowy wymiar kary; nadzwyczajne złagodzenie i zaostrzenie wymiaru kary.

7. Warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

8. Środki zabezpieczające.

9. Przedawnienie. Zatarcie skazania.

10. Wybrane przestępstwa z części szczególnej Kodeksu karnego i innych wybranych ustaw.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne (ćwiczenia):

- praca z tekstem aktów prawnych (analiza treści przepisów);

- przedstawianie i analiza stanowiska doktryny i orzecznictwa w omawianych kwestiach;

- prezentacja i omówienie przykładowych dokumentów;

- rozwiązywanie kazusów;

- studium przypadku;

- dyskusja;

- praca w grupach;

- indywidualna lektura wskazanej literatury oraz orzecznictwa.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach);

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywny wynik kolokwium i końcowego zaliczenia.

Forma zaliczenia - kolokwium:

- pisemne kolokwium oraz rozwiązanie kazusu.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- pozytywna ocena merytorycznego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg);

- pozytywna ocena znajomości treści programowych przedmiotu.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach;

- merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć;

- ocena uzyskana z pisemnego kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 15:45, sala e-learning
Arkadiusz Mróz 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)