Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej WK-K-TSA
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917. Romae 1917

2. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983. Pallottinum 1984

3. Jan Paweł II Konstytucja Apostolska Pastor Bonus, AAS 80(1988)841-912

4. Benedykt XVI, Motu proprio Antiqua Ordinatione, 21.06.2008. Romae

5. Pawluk T. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 1986

6. Malecha P., Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej w kościelnym porządku prawnym, w: Kuria Rzymska red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 75-92

7. Leszczyński G., Procedura rekursu do II Sekcji Sygnatury Apostolskiej, Prawo Kanoniczne 57(2014) nr 2, s. 71-90.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

EK 1: student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu przedmiotu

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z ustroju Kościoła powszechnego

EK 3: student posiada wiedzę na temat materialnego prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania władzy oraz funkcjonowania poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej

W zakresie umiejętności:

EK 4: student samodzielnie potrafi analizować normy kodeksu i dokumenty dotyczące Kurii Rzymskiej

EK 5: student potrafi formułować, zarówno w mowie jak i na piśmie, zagadnienia prawne; potrafi także odróżniać instytucje

kościelne od państwowych

EK 6: student potrafi znaleźć źródła informacji i poprawnie wykorzystać funkcjonowanie instytucji istniejących w Kościele zarówno z prawa Bożego, jak i ludzkiego

W zakresie kompetencji:

EK 7: student potrafi zorganizować indywidualną pracę w celu przyswojenia treści z zakresu historii i funkcjonowania Sygnatury Apostolskiej

EK 8: student aktywnie angażuje się w prowadzone zajęcia, w dyskusję, stawia konstruktywne uwagi krytyczne, jest zdolny stosować wiedzę w kategoriach odpowiedzialności

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone zdalnie w aplikacji MSTeams

Udział w wykładach, zaliczenie kolokwium, aktywność podczas zajęć, zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie z oceną (ustne w formie egzaminu) w określonym terminie przed sesją.

Wiedza pozytywna, aktywność.

Egzamin ustny w aplikacji MSTeams

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne

2. Historia Sygnatury Apostolskiej

3. Obecna struktura Sygnatury Apostolskiej

4. Kompetencje Sygnatury Apostolskiej

4.1. Sekcja Pierwsza

4.2. Sekcja Druga

4.3. Sekcja Trzecia

5. Uprawnienia specjalne Sygnatury Apostolskiej

6. Procedura wnoszenia spraw

6.1. Procedura rekursu do Drugiej Seksji Sygnatury Apostolskiej

7. Procedura rozpatrywania spraw

8. Niektóre dane statystyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:00, sala e-learning
Józef Wroceński 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)