Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej WK-K-TSA
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:4c195a811e134a61860b479c3882b434@thread.tacv2/1623145281027?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%225d405b53-7471-4691-83c5-4f4929ffa63a%22%7D
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Ćwiczenia realizowane w trybie zdalnym z użyciem aplikacji MS Teams
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej (WK-K-TSA) - Ćwiczenia
Literatura:

Źródła

KPK, kan. 1416, 1445 § 1, 1629 nr 1

Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica de Romana Curia Pastor Bonus, 28.06.1988, AAS 80(1988), s. 891-893, art. 121-125.

Benedictus XVI, Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, 21.06.2008, AAS 100 (2008) s. 513-538

Literatura przedmiotu

J. Krukowski, Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985

G. Leszczyński, Procedura rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Prawo Kanoniczne” 57 (2014) nr 2, s. 71-90

A. Miziński, Sądowa kontrola nad aktem administracyjnym w Kościele łacińskim, „Prawo, Administracja, Kościół” 1–2(20–21) 2005, s. 139-167

A. Miziński, Motyw rekursu sądowego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 15 (2005) nr 2, s. 233-247

P. Malecha, Lex propria Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński (red.), Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Goralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, Warszawa 2009, s. 565-585

P. Majer, Nowe decyzje Sygnatury Apostolskiej w sprawie małżeństw zawieranych między katolikami a prawosławnymi, [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński (red.), Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Goralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, Warszawa 2009, s. 543-563

P. Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości widziany przez pryzmat Sygnatury Apostolskiej, [w:] T. Rozkrut (red.) Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła, Tarnów 2010, s. 12-49

A. Miziński, Rekurs do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z tytułu nielegalności aktu administracyjnego, „Teka Komisji Prawniczej” 2011, s. 102-117

A. Miziński, Dowodzenie w rekursie sporno-administracyjnym według przepisów „Lex propria” Sygnatury Apostolskiej, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, s. 9-31

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK 1

Student zna terminologię z zakresu kanonicznego prawa dotyczącego natury i zadań trybunałów Stolicy Apostolskiej, źródła prawa stosujące się do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, kompetencje i zadania tego trybunału, prawa wiernych w zakresie dochodzenia sprawiedliwości kanonicznej przed Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej, zasady prawne dotyczące odwoływania się do wspomnianego trybunału i procedowania przed tym sądem

EK 2

Student zna normy prawa kanonicznego stosujące się do wykonywania sprawiedliwości kanonicznej przez Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej, sporządzania rekursów do tego trybunału, zwracania się doń w szczególnych sprawach

EK 3

Student wie, jakie zasady prawa kanonicznego należy stosować w przypadku dochodzenia praw przed Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej, w jaki sposób zagwarantowane jest przed tym trybunałem prawo do obrony, jakie funkcje sądownicze i nadzorujące pełni wymieniony trybunał i jak je wykonuje

Umiejętności

EK 4

Student potrafi analizować i prezentować problematykę dotyczącą praw i obowiązków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

EK 5

Student potrafi ocenić regulacje prawne stosujące się do działalności Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

EK 6

Student z łatwością znajduje i poprawnie wykorzystuje źródła prawa kanonicznego dotyczące natury i kompetencji Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej; na ich podstawie potrafi sporządzić stosowny rekurs lub inne pismo do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

Kompetencje

EK 7

Student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu kanonicznego prawa o Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej

oraz zapewnienie wiernym korzystania z pełni praw dotyczących przestrzegania sprawiedliwości w Kościele, na straży której stoi wspomniany trybunał

EK 8

Student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusji, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne dotyczące posługi Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, szczególnych kompetencji tego trybunału, wymogów formalnych dotyczących dochodzenia sprawiedliwości przed tym sądem

ECTS [ćwiczenia]

Zaliczenie na podstawie prezentowanych w czasie rzeczywistym, tj. podczas zajęć, opracowań z zakresu prawa specjalnego Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, przygotowanych przez studentów, oraz ich udziału w dyskusji dotyczącej charakteru i poszczególnych kompetencji tego trybunału, nielegalnych aktów administracyjnych, wnoszenia rekursów i innych pism do tego trybunału, oceny jakości przepisów stosujących się do działalności Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa, ustalona w następstwie ewaluacji prac przygotowanych przez poszczególnych studentów na wskazane wcześniej tematy z zakresu prawa Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, prezentowanych w czasie rzeczywistym (tj. na kolejnych zajęciach), w sposób zdalny, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Na ocenę końcową ma też wpływ ocenianie ustawiczne, w ramach którego dokonuje się ewaluacji czynnego udziału studenta w dyskusji realizowanej pod kierunkiem prowadzącego ćwiczenia

Zakres tematów:

Historia działalności Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

Charakter sądu, cele działalności, zadania poszczególnych sekcji trybunału

Zakres orzecznictwa Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

Rekursy i inne pisma kierowane do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

Procedura rekursu do II sekcji Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej (złożenie, przyjęcie, decyzja, skutki decyzji ostatecznej)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja panelowa,

analiza dokumentów,

praca z tekstem,

analiza rozstrzygnięć Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej,

studium sprawozdań przesyłanych do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej przez niższe trybunały

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 15:45, sala e-learning
Jan Krajczyński 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)