Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (k.c., k.r.o.) WK-K-PCR
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a3be8a5a7794150acc9944436eccc0e%40thread.tacv2/conversations?groupId=35980196-cbde-412b-9042-1a762081a344&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: WK-K-PCR


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a22c218042c1840328a7ef7e844583c6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9594142-8d84-42ac-92cd-031b8a204aa1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Warszawa 2020.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2020.

3. H. Witczak, A. Kawałko, Zobowiązania, Warszawa 2015.

4. T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK 1 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

EK 2 - Student prawidłowo definiuje zasady z zakresu prawa cywilnego

EK 3 - Student rozróżnia i objaśnia instytucje z zakresu prawa cywilnego

UMIEJĘTNOŚCI

EK 4 - Student posługuje się swobodnie terminologią z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

EK 5 - Student analizuje prawidłowo i poddaje krytyce orzecznictwo sądów oraz dorobek doktryny w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK 6 - Student dyskutuje i chętnie podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

EK 7 - Student jest kreatywny, dąży do zdobycia jak najszerszej wiedzy i jest świadomy konieczności jej dalszego pogłębiania

ECTS: 3

udział w wykładzie i konsultacje - 30 h - 1 ECTS

przygotowanie do zajęć - 20 h - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 20 h -1 ECTS

RAZEM: 70 h - 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej; udział w zajęciach (frekwencja), aktywność, przygotowanie do zajęć

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ:

Egzamin w formie ustnej.

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego. Źródła i zasady prawa cywilnego.

2. Stosunek cywilnoprawny (pojęcie, rodzaje, strony, przedmiot). Podmioty prawa cywilnego.

3. Czynności cywilnoprawne (składanie oświadczeń woli, sposoby zawierania umów; wady oświadczenia woli).

4. Przedstawicielstwo (pojęcie, rodzaje). Przedawnienie i terminy zawite.

5. Pojęcie rodzaje i cechy praw rzeczowych.

6. Prawo własności. Współwłasność.

7. Istota zobowiązań. Bezpodstawne wzbogacenie.

8. Prawo zobowiązań. Omówienie wybranych umów: umowy dotyczące powierzenia praw (umowa sprzedaży, umowa darowizny), umowy o używanie cudzych rzeczy (umowa najmu, umowa dzierżawy), umowy o usługi (umowa o dzieło, umowa zlecenia).

9. Prawo spadkowe - ogólna charakterystyka.

10. Dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie testamentowe. Zachowek. Rodzaje testamentów.

11. Nabycie spadku przez spadkobiercę.

12. Rodzina (pojęcie, ogólna charakterystyka prawa rodzinnego).

13. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Ustroje majątkowe małżeńskie.

14. Ustanie małżeństwa i separacja małżonków.

15. Pochodzenie dziecka (macierzyństwo, ojcostwo). Władza rodzicielska. Obowiązek alimentacyjny. Opieka i kuratela.

Metody dydaktyczne:

EK 1-3

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, prezentacje

Forma weryfikacji - egzamin ustny

EK 4-5

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, a częściowo wykład połączony z bezpośrednią aktywnością Studentów (rozwiązywanie problemów praktycznych)

Forma weryfikacji - egzamin ustny

EK 6-7

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, a częściowo wykład połączony z bezpośrednią aktywnością Studentów (rozwiązywanie problemów praktycznych)

Forma weryfikacji - udział w zajęciach (ocenianie ciągłe)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Katarzyna Majchrzak 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)