Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria Rzymska WK-K-KRZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: 2020/21_L|WK-K-KRZ|WYK
Semestr II (e-learning)
Zajęcia zdalne prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams i Forms.
Literatura:

Teksty Żródłowe:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984.

2. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Humanam progressionem" z 17 czerwca 2016, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

3. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Sedula Mater"z 15 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

4. Franciszek, List Apostolski motu proprio o utworzeniu Sekretariatu ds. Komunikacji z 27 czerwca 2015 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

5. Franciszek, Statuto del nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

6. Franciszek, Statuto della Segreteria per la Comunicazione, 6 września 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

7. Franciszek, Statuto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, 4 czerwca 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

8. Franciszek, Statuto: - del Consiglio per l'Economia, - della Segreteria per l'Economia, - dell'Ufficio del Revisore Generale. 22-02-2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20150222_statuti-segreteria-per-economia.html (pozyskano 09-12-2017).

9. Franciszek, Documento del Santo Padre Francesco sul Nuovo Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale, 09.02.2019,

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/09/0116/00228.html (pozyskano 11-02-2019).

10. Franciszek, Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.201, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

11. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej, 28-06-1988, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 51-85.

12. 11. Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.2019, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Literatura:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, 25.01.1983, Poznań 1984.

2. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor bonus, AAS 80(1988)841-912.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986.

4. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

5. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 33(1990) nr 1-2, s. 21-81.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; nie posiada uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do funkcjonowania Kurii Rzymskiej; nie dysponuje uporządkowaną wiedzą o dykasteriach Stolicy Apostolskiej.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do funkcjonowania Kurii Rzymskiej; dysponuje znacznie ograniczoną, uporządkowaną wiedzą o dykasteriach Stolicy Apostolskiej.

Ocena 4 (db): student zna podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do funkcjonowania Kurii Rzymskiej; dysponuje częściową wiedzą o dykasteriach Stolicy Apostolskiej.

Ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; posiada w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do funkcjonowania Kurii Rzymskiej; dysponuje kompletną wiedzą o dykasteriach Stolicy Apostolskiej.

Umiejętności (EK4-6)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować i interpretować poszczególnych przepisów aktów prawnych odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; nie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować aktów prawnych, dotyczących funkcjonowania Kurii Rzymskiej; nie znajduje i nie wykorzystuje informacji z zakresu dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; jedynie częściowo potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące funkcjonowania Kurii Rzymskiej; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; zadowalająco potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące funkcjonowania Kurii Rzymskiej; prawidłowo znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Ocena 5 (bdb): student w pełni potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; bezbłędnie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty Prawne, dotyczące funkcjonowania Kurii Rzymskiej; bezbłędnie i prawidłowo znajduje oraz wykorzystuje informacje z zakresu dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Kompetencje (EK 7-8)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych uwag krytycznych.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko formułuje tez i wyciąga logiczne wnioski, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 5 (bdb): student prawidłowo potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Na ocenę końcowa składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności; każde następne dwie nieusprawiedliwione

nieobecności skutkują obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. ocena z egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne; pojęcie Kurii Rzymskiej

2. Reforma Urzędu Informacji Finansowej i Instytutu Dzieł Religijnych

3. Rada ds. Gospodarczych

4. Sekretariat ds. Gospodarczych

5. Urząd Audytora Generalnego

6. Dykasteria ds. Komunikacji

7. Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia

8. Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

9. Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Marek Stępień 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)