Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomenologia francuska WF-FI-1123-KOSKUR20
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

S. Bakewell, Kawiarnia egzystencjalistów. Wolność, Bycie i koktajle morelowe, tł. A. Paszkowska, Warszawa 2018.

M. Waligóra, Wstęp do fenomenologii, Kraków 2013.

Ph. Huneman, E. Kulich, Introduction à la phénoménologie, Paris 1997.

P. Ricœur, A l'école de la phénoménologie, Paris 1998.

D. Zahavi, Fenomenologia Husserla, tł. M. Święch, Kraków 2012.

L. Kołakowski, Husserl i poszukiwanie pewności, tł. P. Marciszuk, Kraków 2003.

E. Husser, Medytacje kortezjańskie, tłum. A. Wajs, Warszawa 2009.

M. Heidegger, Bycie i czas, tł. B. Baran, Warszawa 2008.

J. Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d'une interprétation intégrale de Sein und Zeit, Paris 1994.

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001.

M. Merleau-Ponty, Œuvres, Paris 2010.

M. Maciejczak, Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty'ego, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza: EK_1 student wie czym jest fenomenologia, jak się kształtowała, EK_2 zna główne paradygmaty fenomenologii. EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów z fenomenologii.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii, EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w fenomenologii.

1 ects - lektura tekstów 30h

1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h

zajęcia odbywają się w formie on-line

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest fenomenologia, ani jak się kształtowała, nie zna głównych sposobów argumentacji z tego zakresu

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest fenomenologia, zna główne argumentacje, ale nie potrafi ich racjonalnie ocenić.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje fenomenologii, zna sposoby jej uprawiania, potrafi wskazać i omówić sposoby argumentacji. - na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w fenomenologii, zna sposoby jej uprawiania, przedstawicieli. Potrafi samodzielnie interpretować teksty oraz trafnie ocenia racjonalność i ich poprawność

Umiejętności EK_4-7:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty filozoficzne, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Ma trudności w uzasadnieniu racjonalnego stanowiska w kwestii fenomenologii.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu fenomenologii, zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność stanowiska w kwestii fenomenologii.

Kompetencje EK_8:

Jest otwarty na dyskusję w kwestii fenomenologii. Oceniana jest racjonalność uzasadniania swojego stanowiska.

Forma zaliczenia: pisemny tekst na zakończenie zajęć lub odpowiedź ustna

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Fenomenologia Husserla

3. Filozofia Heideggera

4. Recepcja Heideggera we Francji

5. J.P. Sartre

6. E. Lévinas

7. M. Merleau-Ponty

8. J.-Y. Lacoste

9. M. Henry

10. J.-L. Marion

Metody dydaktyczne:

wykład on-line

wykład, analiza tekstu, dyskusje, prezentacje studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Joanna Skurzak 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)