Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ironia Norwida WH-KON-IrNorw
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33ae15adf5f4417d81ef9a7ce714c4c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=e90fd648-ecb7-4819-b9df-2a69861c4c2e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Utwory Cypriana Norwida:

- wybrane wiersze (lista zostanie podana podczas zajęć);

- nowele: "Cywilizacja", "Tajemnica lorda Singleworth";

- dramat: "Aktor"

Literatura uzupełniająca (nieobowiązkowa):

L. Banowska, Byt i „światło-cień”. O antropologii poetyckiej Cypriana Norwida, Poznań 2019.

E. Kasperski, Rzeczy święte, rzeczy śmieszne. („Pierścień Wielkiej Damy”, „Aktor” Norwida), w: tenże, Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Warszawa 2003.

S. Kołaczkowski, Ironia Norwida, w: Portrety i zarysy literackie, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1968.

T. Korpysz, Uwagi o komizmie językowym w listach Norwida, w: Norwid. Listy… listy…, red. Ł. Niewczas, Lubin 2017.

T. Korpysz, Kilka uwag o „buffo” (i nie tylko) w pismach Norwida, w: Ku rzeczom niebłahym, red. J. Chojak, Z. Zaron, Warszawa 2018.

E. Skalińska, Jeszcze o Tajemnicy lorda Singleworth. Między ironią a autoironią, „Colloquia Litteraria”, 1/2017 (22)

E. Skalińska, O lirycznej „Czułości” Norwida, w: Estetyka literacka. Arcydzieło. Ingarden, red. B. Garlej, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2015.

E. Skalińska, Ironia liryczna Norwida, w: Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. J. Gondek, Lublin 2016.

E. Skalińska, Śmiertelnie poważny? O braku i obecności pierwiastka komicznego w twórczości Cypriana Norwida, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”, 2019, nr4 (59).

W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka, Warszawa 1992.

W. Szturc, Eironeia, Kraków 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobrą ocenę otrzyma Student, który zapozna się z literaturą omawianą na zajęciach, będzie obecny na wszystkich zajęciach i będzie brał aktywny udział w dyskusji.

Dobrą ocenę otrzyma Student, który zapozna się z literaturą omawianą na zajęciach, będzie obecny na wszystkch zajęciach, ale jedynie sporadycznie będize brał udział w dyskusji.

Dostateczną ocenę otrzyma Student, który zapozna się z literaturą przedmiotu, ale będzie miał więcej niż dwie nieobecności i nie będzie brał udziału w dyskusji.

Niedostateczną ocenę otrzyma Student, który nie zapozna się z literaturą przedmiotu, nie będzie brał udziału w dyskusji i będzie miał więcej niż dwie nieusprawiedliwionie nieobecności.

Znajomość literatury przedmtiotu będzie wefyikowana podczas dyskujsji na zajęciach.

Zakres tematów:

- Norwidowskie definicje ironii.

- Jak można by określić rodzaj ironii Norwida (ironia retoryczna, ironia sokratejska, ironia romantyczna…?)

- Ironia jako niezbywalny składnik utworów literackich Norwida. W jaki sposób ironia wpisuje się w konstrukcję estetyczną Norwidowskich utworów? Jakie jakości poznawcze i artystyczne wnosi do utworu wykorzystanie przez Norwida technik ironicznych?

- Przejawy ironii w twórczości lirycznej Norwida. Czy istnieje „uprzywilejowany” gatunek literacki, w którym Norwid najczęściej posługuje się ironią? Co może oznaczać określenie „ironia totalna” w odniesieniu do twórczości Norwida? Czy w twórczości autora Assunty istnieje jakaś sfera wolna od promieniowania ironii?

- Nowatorskość ironii Norwida na tle postaw i zjawisk ironicznych polskiego romantyzmu. Czym różni się ironia Norwida od ironii Słowackiego?

- Ironia i komizm. Gdzie przebiega granica między Norwidową ironią a komizmem? W jaki sposób te dwa zjawiska estetyczne współwystępują w twórczości Norwida? Na czym polega zasadnicza różnica między Norwidowskim komizmem a ironią?

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Evangelina Skalińska 8/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)