Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne WP-ADZ-1-PSA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

literatura podstawowa: M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (bez postępowania sądowoadministracyjnego), Warszawa 2020; W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca: 1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020; 2. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 4. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

AD1_W02; AD1_W05; AD1_W06; AD1_W07: egzamin pisemny (4-5 pytań otwartych), egzamin ustny - w terminie zerowym oraz dla dyslektyków, dysgrafików i w razie szczególnych okoliczności uniemożliwiających formę pisemną sprawdzenia wiedzy oraz w przypadku nauczania zdalnego.

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

- nie zna i nie rozumie procedur właściwych działaniu administracji publicznej (nie potrafi wskazać rodzajów procedur administracyjnych, ich istoty, funkcji i zależności)

- nie omawia zakresu obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego i uregulowanych w nim trybów postępowań

- nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

- nie zna i nie rozumie charakteru prawnego, zakresu stosowania egzekucji administracyjnej i zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, nie potrafi scharakteryzować podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

Na ocenę dst. (3):

- zna procedury właściwe działaniu administracji publicznej (wymienia procedury administracyjne i dotyczące ich akty normatywne)

- wymienia rodzaje postępowań uregulowanych w kodeksie, większość przesłanek obowiązywania kpa i wyłączeń

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

- zna charakter prawny i częściowo zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz niektóre zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Na ocenę db. (4):

- dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

- wymienia rodzaje postępowań uregulowanych w kodeksie i w zasadzie prawidłowo je omawia, wymienia prawidłowo przesłanki obowiązywania kpa i wyłączenia

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- zna i co do zasady rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz większość zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Na ocenę bdb. (5):

- bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

- prawidłowo omawia zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego (przesłanki obowiązywania i wyłączenia) i uregulowane w nim tryby postępowań

- prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- zna i rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Zakres tematów:

Treści merytoryczne :

1. Działy prawa administracyjnego i rodzaje procedur administracyjnych - 0,5 godz.

2. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego - 2 godz.

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego - 1,5 godz.

4. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej

/właściwość i wyłączenia/ - 2 godz.

5. Strony postępowania administracyjnego i podmioty na prawach strony. Pojęcie i pozycja prawna - 2 godz.

6. Wszczęcie postępowania administracyjnego i terminy załatwiania spraw administracyjnych - 1 godz.

7. Czynności techniczno-procesowe - 1,5 godz.

8. Postępowanie wyjaśniające - 1,5 godz.

9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym - 2 godz.

10. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji - 2 godz.

11. Wznowienie postępowania administracyjnego.Przesłanki, tryb, skutki - 2 godz.

12. Stwierdzenie nieważności decyzji /postanowienia/. Przesłanki, tryb, skutki - 2 godz.

13. Uchylenie i zmiana decyzji art.154,155,161 kpa/ oraz stwierdzenie jej wygaśnięcia /art.162 kpa/ - 1,5 godz.

14. Podstawowe założenia postępowań uproszczonych w kpa: w sprawie wydawania zaświadczeń i skargowo-wnioskowe - 1,5 godz.

15. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej - 1 godz.

16. Zasady postępowania egzekucyjnego - 1 godz.

17. Podmioty postępowania egzekucyjnego /organy egzekucyjne, rekwizycyjne, egzekutor, organy asystujące i pomocnicze, wierzyciel , zobowiązany, inne podmioty - 2 godz.

18. Przebieg postępowania egzekucyjnego. Zasady prowadzenia egzekucji - 1 godz.

19. Środki egzekucyjne należności pieniężnych i niepieniężnych - 1 godz.

20. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym - 2 godz.

21. Koszty egzekucyjne - 0,5 godz.

22. Postępowanie zabezpieczające - 0,5 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 12:15 - 15:15, sala 231
Małgorzata Jaśkowska 46/56 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)