Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo szkolnictwa wyższego WP-ADZ-2-PSW
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa

2. Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa, link: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16327/Instytucje%20mater%20pr%20adm-Lipowicz-ebook-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / red. Magdalena Pyter ; autorzy: Adam Balicki [et al.]

4. Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz / Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński.

5. Prawo o szkolnictwie wyższym : z komentarzem : z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października 2011 r. / Marcin Chałupka.

Literatura dodatkowa:

1. System prawa administracyjnego. Tom 1-14, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Mariusz Baran [et al.].

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

AD2_W02: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa szkolnictwa wyższego; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

AD2_W03: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące - w zakresie prawa szkolnictwa wyższego

AD2_W05: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa szkolnictwa wyższego

AD2_W06: student zna i rozumie normy, reguły prawne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie w zakresie prawa szkolnictwa wyższego

AD2_W07: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktury instytucji społecznych oraz ich elementów w zakresie prawa szkolnictwa wyższego

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem na ocenę w formie testu. W związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19 oraz regulacjami wewnętrznymi UKSW - egzamin odbędzie się formie online.

Kryteria oceniania:

Na ocenę 5: 19-20

Na ocenę 4,5: 17-18

Na ocenę 4: 15-16

Na ocenę 3,5: 13-14

Na ocenę 3: 11-12

Na ocenę 2: 0-10

Zaliczenie odbędzie się w formie pisemnej.

Zakres tematów:

Planowana tematyka zajęć:

1. Szkolnictwo wyższe – wartości chronione prawem;

1.1. Wolność nauki i nauczania;

1.2. autonomia szkoły wyższej;

1.3. aspekty konstytucyjne praw studenta i pracownika naukowego

2. Organizacja i prowadzenie szkolnictwa wyższego jako zadanie publiczne

2.1. Podejście europejskie

2.2. Model amerykański

2.3. Współczesna debata nad modelem szkolnictwa wyższego,

2.4. Globalizacja kształcenia i jej skutki- „przemysł edukacyjny” jako element soft power i pozyskiwania elity imigranckiej ,brain drain, (przykład Australii i Wielkiej Brytanii)

3. Rola państwa w odniesieniu do wyższego szkolnictwa publicznego i niepublicznego

3.1. Certyfikacja i zezwolenia;

3.2. Standaryzacja i kontrola

3.3. Finansowanie ze środków publicznych

3.4. Nadzór nad szkolnictwem publicznym i prywatnym oraz jego formy;

4. Rys historyczny : polskie szkolnictwo wyższe i jego fazy rozwojowe

4.1. Początki szkolnictwa wyższego: od Akademii Krakowskiej do Szkoły Rycerskiej

4.2. Polskie szkolnictwo wyższe okresu niewoli wobec działań zaborcy i okupanta – od tajnego nauczania do „latającego uniwersytetu”;

4.3. Uniwersytet w polskim państwie podziemnym;

4.4. Szkolnictwo wyższe w czasach PRL-u; obszary opresji i enklawy wolności

4.5. Przełom ustrojowy 1989 r i jego konsekwencje dla szkolnictwa wyższego; Presja ekonomizacji i prywatyzacji.

5. Uniwersytet jako publiczny zakład administracyjny i element administracji świadczącej

6. Szkolnictwo wyższe i inne placówki naukowo-badawcze w Polsce

6.1. Uniwersytety

6.2. Politechniki,

6.3. Wyższe szkoły zawodowe,

6.4. Polska Akademia Nauk,

6.5. Szkoły doktorskie i inne rodzaje studiów doktoranckich

7. Struktura administracyjna szkoły wyższej w świetle kolejnych aktów normatywnych w latach 1990-2020

8. Stopnie i tytuły naukowe - ewolucja regulacji.

9. Organy naczelne i centralne właściwe w sprawach szkolnictwa wyższego

10. Organy publicznej szkoły wyższej

10.1. Rektor

10.2. Senat

10.3. Rada uczelni

10.4. Dziekani

11. Prawa i obowiązki studentów.Samorząd studencki i pracowniczy.

12. Uczelnia niepubliczna- prawa i obowiązki założyciela

13. Rejestracja uczelni niepublicznych

14. Pozycja prawna Polskiej Komisji Akredytacyjnej jako gwaranta jakości kształcenia

15.Podsumowanie : nauczanie zdalne i inne wyzwania działania w cyberprzestrzeni.Uniwersytet XXI wieku

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład

- wspomagająco: praca w grupach, głosowania, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 225
Irena Lipowicz 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)