Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy postępowania cywilnego WP-ADZ-1-PPCW-cw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Grupa 1: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoIA_U9Ldy6k_YtpWwgQ3t7vuda75sh8zWcdncUq--Qw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a61fcf8-bf03-4267-80aa-90b6526496a1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu: 90b5olc

Grupa 2:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arTCLKNR-j8GJKVIVqJx6TG8XXXdBrlauW63a3KnKvzQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=42e45314-dd0c-4fb0-992a-5735a50e1452&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod zespołu: jmmskb1
Efekty uczenia się:

AD1_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych problemów prawnych - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U03 - absolwent potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa procesowego cywilnego - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U05 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U07 - absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu postępowania cywilnego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu postępowania cywilnego na piśmie; umie przygotować podstawowe pisma procesowe oraz środki zaskarżenia w języku polskim - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U08 - absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego - weryfikacja w formie ciągłego oceniania oraz pracy pisemnej;

AD1_U09 - absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu postępowania cywilnego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu postępowania cywilnego ustnie w języku polskim - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i wykonywania zadań zakresu postępowania cywilnego - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań z zakresu postępowania cywilnego;

AD1_K04 - identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych

z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobytą

w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ciągłe ocenianie – student ma możliwość wykonania w ramach prac domowych na platformie Moodle ćwiczeń odnoszących się do zagadnień omawianych podczas zajęć. Wykonanie wszystkich prac domowych na minimum 75% w terminie określonym dla każdej z prac domowych osobno podnosi ocenę uzyskaną z pracy zaliczeniowej o 0,5 stopnia, tj. student, który z pracy końcowej uzyska ocenę db i wykona wszystkie prace domowe we właściwych terminach otrzyma ostatecznie ocebę db+.

Praca pisemna zaliczeniowa - Student w ramach zaliczenia sporządza wskazane przez prowadzącego pismo procesowe lub środek zaskarżenia w ciągu 60min.

Kryteria oceny pracy pisemnej:

- pismo wolne od wszelkich braków formalnych, poprawnie merytorycznie i formalne, świadczące o bardzo dobrej znajomości przepisów postępowania cywilnego - 5

- pismo zawierające nie więcej niż dwa braki nieistotne, tj. niemające wpływu na nadanie sprawie biegu, a świadczące o jedynie dobrej znajomości przepisów postępowania cywilnego - 4,5

- pismo zawierające jeden brak formalny uniemożliwiający nadanie sprawie biegu lub nie więcej niż trzy braki nieistotne, tj. niemające wpływu na nadanie sprawie biegu, a świadczące o jedynie dobrej znajomości przepisów postępowania cywilnego - 4

- pismo zawierające nie więcej niż dwa braki formalne uniemożliwiające nadanie sprawie biegu lub nie więcej niż cztery braki nieistotne, tj. niemające wpływu na nadanie sprawie biegu, a świadczące o jedynie dostatecznej znajomości przepisów postępowania cywilnego - 3,5;

- pismo zawierającej nie więcej niż niż dwa braki formalne uniemożliwiające nadanie sprawie biegu oraz braki nieistotne, tj. niemające wpływu na nadanie sprawie biegu, a świadczące o jedynie dostatecznej znajomości przepisów postępowania cywilnego - 3

- pismo zawierające więcej niż dwa braki formalne uniemożliwiające nadanie sprawie biegu - 2

Ocena może zostać podniesiona o 0,5 stopnia jeśli student wykonana wszystkie prace domowe na minimum 75% w terminie określonym dla każdej z prac domowych osobno, tj. student, który z pracy końcowej uzyska ocenę db i wykona wszystkie prace domowe we właściwych terminach otrzyma ostatecznie ocebę db+.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia postępowania cywilnego;

2. Strony i uczestnicy procesu cywilnego oraz podstawowe zagadnienia z nimi związane (zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna);

3. Pełnomocnicy i sposób sporządzania pełnomocnictwa;

4. Czynności procesowe;

5. Wartość przedmiotu sporu - pojęcie i sposoby jej ustalenia w praktyce;

6. Pisma procesowe - wymagania formalne i sposób ich sporządzania oraz wnoszenia;

7. Pozew - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

8. Koszty postępowania - pojęcie, ustalanie wysokości kosztów postępowania, zasady orzekania o kosztach postępowania, wynagrodzenie pełnomocnika;

9. Terminami w procesie cywilnym;

10. Apelacja - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

11. Zażalenie - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

12. Skarga na orzeczenie referendarza - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

13. Skarga na przewlekłość postępowania

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy. Wykład konwersatoryjny. Studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 312A
Sławomira Kotas-Turoboyska 24/27 szczegóły
2 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 312A
Sławomira Kotas-Turoboyska 24/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)