Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie i audyt w administracji WP-ADZ-2-ZiA
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Raczyńska M., Krukowski K., Zarządzanie w administracji publicznej Od idealnej biurokracji do zarządzania procesowego (2020), Kraków

Dobrowolski Z., Audyt. Funkcje. Formułowanie ustaleń. Ryzyka (2021), Lex

Piaszczyk A. (2003), Istota i cele audytu wewnętrznego, „Rachunkowość”, nr 7.

Saunders E.J. (2003), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Edukator, Częstochowa.

Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, PTM, Warszawa.

Czerwiński K. (2005), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1. Zna znaczenie zarządzania, dziedzin zarządzania, zna genezę.

2. Zna znaczenie audytu oraz potrafi uzasadnić potrzebę korzystania z tego instrumentu.

B. Umiejętność

3. Charakteryzuje zarządzanie oraz rolę jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu.

4. Charakteryzuje audyt oraz rolę jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu.

C. Kompetencje społeczne

5. Ma świadomość znaczenia zarządzania i audytu dla prawidłowego funkcjonowania administracji.

6. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedostateczna

A. Wiedza

1. Nie zna istoty pojęcia zarządzania w administracji publicznej, dziedzin zarządzania, genezy i koncepcji stosowanych

2. Nie zna zakresu pojęcia audytu, nie potrafi uzasadnić potrzeby istnienia audytu dla prawidłowej realizacji zadań w administracji publicznej.

B. Umiejętności

3. Nie potrafi scharakteryzować roli, jaką zarządzanie jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego.

4. Nie potrafi scharakteryzować roli, jaką audyt pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego.

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia zarządzania i audytu w bieżącym funkcjonowaniu organu administracji publicznej.

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej.

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Zna podstawy pojęcia zarządzania w administracji publicznej, dziedziny zarządzania, genezę i stosowanych koncepcji.

2. Zna podstawowe cechy audytu, uzasadnia w stopniu dostatecznym potrzebę istnienia audytu dla prawidłowej realizacji zadań w administracji.

B. Umiejętności

3. Charakteryzuje ogólnie zarządzanie oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego.

4. Charakteryzuje ogólnie audyt oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego.

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia zarządzania i audytu w bieżącym funkcjonowaniu organu administracji publicznej

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo.

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Zna w stopniu dobrym pojęcie zarządzania w administracji publicznej, dziedziny zarządzania, genezę i stosowanych koncepcji.

2. Zna cechy audytu oraz potrafi uzasadnić potrzebę istnienia audytu dla prawidłowej realizacji zadań w administracji.

B. Umiejętności

3. Charakteryzuje zarządzanie oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego. Umie uzasadnić konieczność istnienia różnych rodzajów zarządzania dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej.

4. Charakteryzuje audyt oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego. Umie uzasadnić konieczność istnienia audytu dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu administracyjnego.

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia zarządzania i audytu w bieżącym funkcjonowaniu organu administracji publicznej.

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Bardzo dobrze zna podstawy pojęcia zarządzania w administracji publicznej, dziedziny zarządzania, genezę i stosowanych koncepcji.

2. Zna bardzo dobrze cechy audytu, potrafi w sposób wyczerpujący uzasadnić potrzebę istnienia audytu dla prawidłowej realizacji zadań w administracji.

B. Umiejętności

3. Bardzo dobrze charakteryzuje zarządzanie oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego. Bardzo dobrze umie uzasadnić konieczność istnienia różnych rodzajów zarządzania dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania administracji.

4. Bardzo dobrze charakteryzuje audyt oraz rolę, jaką pełni w prawidłowym funkcjonowaniu organu administracyjnego. Bardzo dobrze umie uzasadnić konieczność istnienia audytu dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organu administracyjnego.

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia zarządzania i audytu w bieżącym funkcjonowaniu organu administracji publicznej, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia wiedzy w obszarze kontroli i audytu.

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role.

Zakres tematów:

1. Zarządzanie w administracji publicznej, geneza, różne koncepcje

2. Podstawowe problemy zarządzania i organizacji w urzędzie administracji

3. Rodzaje i dziedziny zarządzania w administracji publicznej

4. Teoretyczne i prawne aspekty audytu

5. Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych

6. Metodyka i techniki audytu

7. Procedura realizacyjna audytu

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala 106
Wojciech Federczyk 41/53 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)