Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne-materialne WP-ADZ-2-PAM
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Wykład prowadzony stacjonarnie w razie potrzeby https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aCjiDGWWTCqN7S-yOeQ1kJ_yaOgMX_e_lChuJxWm7r9o1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=abff1985-cb93-4adb-a95c-deff594333c1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura:

1. Przegląd materialnego prawa administracyjnego Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, tom 1 red. Irena Lipowicz Warszawa 2017, 2. Przegląd materialnego prawa administracyjnego Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, tom 2, red. Irena Lipowicz Warszawa 2020.

Literatura dodatkowa

1. Materialne prawo administracyjne, pojęcia instytucje, zasady, wydanie II, pr. zbiorowa pod red. M. Stahl,Warszawa 2005, 2. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, 3. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010 (wyłącznie zagadnienia materialnoprawne).

Student powinien korzystać rownież z aktów prawnych i informacji zawartych w systemach informacji prawniczej LEX i Legalis.

Efekty uczenia się:

Student po wykładzie

1. Student posługuje się terminologią z zakresu prawa administracyjnego; umie odnieść pojęcia określone jako podstawowe do konkretnych zagadnień poruszanych w ramach wykładu. Potrafi w praktyce zastosować terminologię z zakresu prawa administracyjnego analizując wybrane przepisy prawa administracyjnego materialnego; potrafi scharakteryzować akty administracyjne na wybranych przykładach;

2. Zna relacja między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego;

3. Zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego;

4: Zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego;

5: Zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

6: zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ma formę ustną w formule stacjonarnej a jeśli było by to konieczne w aplikacji Teems. Student otrzyma trzy pytania. Będą one pochodzić z powyższej listy. Mogą być one inaczej sformułowane, mieć charakter bardziej ogólny lub bardziej szczegółowy. Zakres merytoryczny wyznaczony jest poprzez te pytania. Egzamin zerowy jest również realizowany w analogicznej formule.Ocena 5 z ćwiczeń podnosi ocenę o pół stopnia niezależnie czy jest ona pozytywna czy negatywna. Efekt kształcenia: AD2_W02 zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego;

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie terminologii z zakresu prawa administracyjnego materialnego; nie zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa administracyjnego materialnego; zna terminologią z zakresu prawa administracyjnego na poziomie bardzo dobrym;

Efekt kształcenia: AD2_W03: Zna relacja między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie relacji między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami w obrębie omawianych zagadnień prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym;

Efekt kształcenia: AD2_W04: Zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego na na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie jaki jest status jednostki w sferze omawianych aktów prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym; Efekt kształcenia: AD2_W05: Zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie metody, procedury i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia: AD2_W06: Zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie norm prawnych w zakresie objętym przedmiotem; nie potrafi zastosować wybranych przepisów prawnych do konkretnego problemu z zakresu prawa administracyjnego materialnego;

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie normy prawne w zakresie objętym przedmiotem; potrafi zastosować wybrane przepisy prawne do konkretnego problemów z zakresu prawa administracyjnego materialnego na poziomie bardzo dobrym.

Efekt kształcenia: AD2_W07: zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych.

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych.

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych poziomie podstawowym;

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych na poziomie dobrym;

Na ocenę 5: student zna i rozumie wpływ norm prawnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów w obrębie omawianych ustaw materialnoprawnych na poziomie bardzo dobrym.

Zakres tematów:

Prawo administracyjne materialne -wprowadzenie

Wykład ten ma charakter wprowadzający. W jego ramach zostanie omówione pojęcie prawa administracyjnego materialnego i jego relacja do części ogólnej i ustrojowej prawa administracyjnego; cechy i podziały prawa administracyjnego materialnego; W ramach tego modułu prowadzący odwołuje się do znanej studentowi siatki pojęciowej ją uzupełniając.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien:

1. Student powinien znać pojęcie prawa administracyjnego i podziały tego prawa oraz relacje między działami prawa administracyjnego?

2. Umieć omówić definicję prawa administracyjnego materialnego i omówić jego sześć podstawowych cech?

3. Znać dwa podziały prawa administracyjnego materialnego i potrafić je wyjaśnić.

Obywatelstwo

W jego ramach omawiane będą kwestie związane z obywatelstwem, w tym pojęcie obywatelstwa; relację między obywatelstwem polskim a obywatelstwem UE, sposoby nabycia obywatelstwa, zasady dotyczące obywatelstwa (zasada ciągłości obywatelstwa, zasada wyłączności obywatelstwa, zasada równouprawnienia małżonków względem obywatelstwa), podstawowe sposoby nabycia obywatelstwa, nadanie obywatelstwa przez Prezydenta (zasady nadania, zasady złożenia wniosku, charakter aktu przyznającego obywatelstwo, zakres kontroli decyzji prezydenta), zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; nabycie obywatelstwa przez repatriacji.

Student powinien:

1. Student powinien znać pojęcie obywatelstwa i umieć na tym tle ukazać obywatelstwo UE (wskazując relację między obywatelstwem polskim a obywatelstwem UE, umieć wymienić prawa, które składają się na obywatelstwo UE),

2. . Student powinien umieć wyjaśnić na czym polegają następujące zasady:

- zasada ciągłości obywatelstwa,

- zasada wyłączności obywatelstwa,

- zasada równouprawnienia małżonków względem obywatelstwa.

3. Student powinien znać podstawowe sposoby nabycia obywatelstwa,

4. Student powinien umieć wyjaśnić dlaczego zasada krwi, jako zasada dotycząca nabycia obywatelstwa, ma charakter uzupełniający w stosunku do zasady ziemi w polskim porządku prawnym,

5. Student powinien rozróżniać nabycie obywatelstwa z mocy prawa i na mocy aktu administracyjnego, umieć podać i omówić na przykładzie nabycie obywatelstwa z mocy prawa (nabycie obywatelstwa przez urodzenie lub znalezienie) i na mocy aktu indywidualnego (nabycie obywatelstwa przez jego nadanie),

6. Student powinien umieć omówić nadanie obywatelstwa przez Prezydenta (zasady nadania, zasady złożenia wniosku, charakter aktu przyznającego obywatelstwo, zakres kontroli decyzji prezydenta),

7. Student powinien umieć omówić procedurę zrzeczenia się obywatelstwa polskiego?

8. Student powinien znać pojęcie repatrianta i zasady nabycia obywatelstwa przez repatriacji (wiedzieć jaki jest cel ustawy o repatriacji, kto może podlegać repatriacji, jakie muszą być spełnione warunki),1. wiedzieć, co to jest paszport, czemu służy i jakie są rodzaje paszportów,

2. umieć pokazać różnice w charakterze dokumentu paszportowego – jakim jest paszport i paszport tymczasowy,

3. wiedzieć czym jest prawo obywatela do paszportu i w jakim zakresie może być ograniczone i na jakich zasadach,

4. znać procedurę składania wniosku o paszport przez osobę pełnoletnią i małoletnią,

5. wiedzieć, kiedy osoba może mieć dwa paszporty?

Zmiana imion i nazwisk

Wykład dotyczy nadania i zmiany imion oraz nazwisk. Omówiona zostanie w ramach wykładu zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk oraz rozwiązania innych krajów w tym zakresie. Następnie przedstawione zostaną ograniczenia dotyczą nadania imienia dziecku przez rodziców oraz procedura i przesłanki zmiany imienia i nazwiska. W ramach tego modułu opisywana regulacja będzie omawiana jako przykład administracji ingerującej i na tym tle pokazana zostanie problematyka stopniowania władztwa.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. umieć wyjaśnić na czym polega zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk,

2. wiedzieć jakie ograniczenia dotyczą nadania imienia dziecku przez rodziców, i do kiedy można zmienić imię dziecka bez stosowania o zmianie imion i nazwisk,

3. znać procedurę i przesłanki zmiany imienia i nazwiska oraz umieć omówić każdą z tych przesłanek,

4. wiedzieć na czym polega ochrona nazwisk historycznych?

5. znać zasady nadania imienia dziecku przez rodziców;

Wykład nr 6

Zgromadzenia

Wykład dotyczy zgromadzeń. W tym zakresie w czasie wykładu prezentowane są kwestie organizacji zgromadzeń, w tym rodzaje zgromadzeń, zasada wolności zgromadzeń, zasady organizacji zgromadzeń, zasady rozwiązania zgromadzenia oraz rola przedstawiciela gminy.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. znać pojęcie zgromadzenia i rodzaje zgromadzeń (w tym umieć scharakteryzować zgromadzenie, zgromadzenie cykliczna i spontaniczne, wiedzieć do jakich zgromadzeń ustawa nie ma zastosowania; potrafić rozróżnić zgromadzenia od imprezy masowej i zbiegowiska )

2. znać zasady organizacji zgromadzeń,

3. znać zakres uprawnień i role przedstawiciela organu gminy i przewodniczącego zgromadzenia,

4. umieć określić kiedy i na jakich zasadach dochodzi do rozwiązania zgromadzenia?

Zbiórki publiczne

W ramach wykładu omawiane zostaną zasady organizacji zbiórek publicznych, w tym pojęcie zbiórki publicznej, wyłączenia spod pojęcia zbiórki publicznej, zasady organizacji zbiórek oraz forma nadzoru nad organizacją zbiórek publicznych. Ponadto pokazane zostanie studentom między innymi rozróżnienie między publicznym prawem podmiotowym o charakterze pozytywnym i negatywnym oraz pokazane jak zmienia się rola administracji publicznej w tym zakresie.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. Student powinien umieć wyjaśnić na czym polega zasada względnej stabilizacji imion i nazwisk,

2. Student powinien wiedzieć jakie ograniczenia dotyczą nadania imienia dziecku przez rodziców i do kiedy można zmienić imię dziecka bez stosowania o zmianie imion i nazwisk,

3. Znać procedurę i przesłanki zmiany imienia i nazwiska oraz umieć omówić każdą z tych przesłanek,

4. Student powinien wiedzieć na czym polega ochrona nazwisk historycznych?

Zasady dostępu do broni i amunicji

Wykład dotyczy dostępu do broni i amunicji jako przykładu administracji reglamentacyjnej. W ramach wykładu omówione są zasady dostępu do broni i amunicji w RP, w tym pojęcie broni. W ramach tego modułu zaprezentowane jest studentom pojęcie pozwolenia związane z istniejącym w polskim porządku prawnym zakazem posiadania broni i amunicji, zwolnienia z zakazu oraz wyjątki od tego zakazu. Omówiona jest również w sposób ogólny procedura uzyskania pozwolenia na bron i obowiązki administracji publicznej w tym zakresie. W wykładu uwaga zwrócona jest na władczy charakter omawianej regulacji, władztwo i stosunek administracyjnoprawny oraz interes prawny.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. wiedzieć jakie są zasady dostępu do broni i amunicji w RP,

2. wiedzieć, dlaczego ustawa o broni i amunicji jest przykładem administracji ingerującej,

3. wiedzieć, dlaczego w RP jest zakaz posiadania broni i amunicji,

4. znać pojęcie broni i umieć podać przykłady, kiedy na broń nie jest potrzebne pozwolenie?

5. wiedzieć jakie są zasady posiadania paralizatorów i miotaczy gazu obezwładniającego w RP?

6. wiedzieć, jak jest procedura uzyskania pozwolenia na broń i jakie warunki muszą być spełnione?

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykład dotyczy regulacji prawnej dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy społecznej. W ramach tego modułu omówione zostaną cele tej regulacji oraz pokazane zostanie, dlaczego i w jaki sposób ustawodawca łączy administrację świadczącą z administracją ingerującą. Zostaną omówione również przykłady administracji świadczącej i ingerującej oraz podmioty realizujące te zadania.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. rozumieć, że nadużywanie alkoholu jest problemem społecznym i umieć wyjaśnić, dlaczego jest regulowane przez przepisy prawa?

2. umieć wyjaśnić, dlaczego przeciwdziałanie alkoholizmowi jest zadaniem wymagającym współdziałania różnych rodzajów administracji i wskazać przez jakie podstawowe podmioty jest ono realizowane?

3. umieć omówić jakie podmioty administracyjne wykonują zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przyporządkować te zadania do administracji świadczącej i ingerującej?

4. umieć wyjaśnić, dlaczego przeciwdziałanie alkoholizmowi można zliczyć do administracji świadczącej i ingerującej (reglamentacyjnej)?

5. umieć wyjaśnić podawanie, spożywanie i sprzedaż alkoholu jest przedmiotem reglamentacji? Oraz umieć omówić zasady na jakich jest ona dokonywana w przepisach prawa (w tym znać zasady ograniczeń ustawowych dotyczących podawania alkoholu, spożywania i sprzedaży)

6. umieć pokazać jak przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości łącza administrację reglamentacyjną z administracją świadczącą?

7. umieć wyjaśnić, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości traktuje alkohol jako szczególny towar?

Pomoc społeczna

W ramach omawiania pomocy społecznej przedstawione zostanie pojęcie pomocy społecznej, zasady pomocy społecznej w tym przede wszystkim zasada pomocniczości, warunki przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, podział świadczeń z pomocy społecznej, omówienie świadczeń na wybranych przykładach.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. znać pojęcie pomocy społecznej?

2. umieć wyjaśnić, na czym polega zasada pomocniczości w kontekście działania pomocy społecznej

3. umieć dokonać podziału świadczeń z pomocy społecznej?

4. umieć omówić zasady przyznawania zasiłku stałego i okresowego oraz omówić charakter decyzji administracyjnej przyznającej te zasiłki jako akty administracyjne?

Wykład nr 14 i 15

Wykład dotyczyć ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jest to również akt prawny łączący administrację świadcząca i ingerująca. W ramach tego wykładu zaprezentowana zostanie kwestia zapewnienia miejsca pochówku jako zadania administracji świadczącej. Elementem administracji świadczącej jest również pokrycie kosztów pochówku. W ramach wykładu omówione zostaną również zasady chowania zmarłych jako przykład ingerującej. Omówione zostaną również prawne formy działania w tym zakresie.

Zakres uzyskanej wiedzy i umiejętności

Student powinien

1. Wiedzieć to może prowadzić cmentarze? Jakie są obowiązki podmiotu prowadzącego cmentarz?

2. Wiedzieć jakie są zasady chowania zwłok? Jakie są zasady postępowania ze zwłokami

4. Wiedzieć jakie są sposoby chowania zwłok?

5. Wiedzieć dlaczego ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest przykładem administracji świadczącej i reglamentacyjnej?

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 12:15 - 15:00, sala 108
Agnieszka Piskorz-Ryń 31/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)