Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne WP-PRZ-PRODZ-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa: (T. Smyczynski, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2021)

Literatura uzupełniajaca: (1. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.; 2. T. Smyczynski, Prawo rodzinne. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001; 3. W.

Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979; 4. W. Stojanowska, Ochrona dziecka

przed negatywnymi skutkami konfliktu miedzy jego rodzicami, Warszawa 1997; 5. W.

Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałzenskiego i rozwiedzionego ojca, Warszawa

2000; 6. W. Stojanowska, w: System Prawa Prywatnego - Prawo rodzinne i opiekuncze, red.

T. Smyczynski, Warszawa 2004; 7. W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego

na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 i 10 czerwca 2010. Analiza. Wykładnia.

Komentarz., Warszawa 2011)

Metody i kryteria oceniania:

EK z zakresu umiejętności są oceniane w sposób: ocenianie ciągłe, test, zaliczenie ustne.

EK z zakresu kompetencji społecznych są oceniane w sposób: ocenianie ciągłe, test, zaliczenie ustne.

Umiejętności

PR_U01: student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych z zakresu prawa rodzinnego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

(2) student nie ma umiejętności w tym zakresie

(3) student ma niektóre umiejętności w tym zakresie

(4) student ma większość najważniejszych umiejętności w tym zakresie na podstawowym poziomie

(5) student osiągnął wszystkie umiejętności w tym zakresie na wyróżniającym poziomie

PR_U02: student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rodzinnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych przypadków

(2) student nie ma umiejętności w tym zakresie

(3) student ma niektóre umiejętności w tym zakresie

(4) student ma większość najważniejszych umiejętności w tym zakresie na podstawowym poziomie

(5) student osiągnął wszystkie umiejętności w tym zakresie na wyróżniającym poziomie

PR_U03: student potrafi analizować rolę norm prawa rodzinnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu relacji rodzinnych

(2) student nie ma umiejętności w tym zakresie

(3) student ma niektóre umiejętności w tym zakresie

(4) student ma większość najważniejszych umiejętności w tym zakresie na podstawowym poziomie

(5) student osiągnął wszystkie umiejętności w tym zakresie na wyróżniającym poziomie

PR_U04: student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społecznew zakresie relacji rodzinnych, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawa rodzinnego oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

(2) student nie ma umiejętności w tym zakresie

(3) student ma niektóre umiejętności w tym zakresie

(4) student ma większość najważniejszych umiejętności w tym zakresie na podstawowym poziomie

(5) student osiągnął wszystkie umiejętności w tym zakresie na wyróżniającym poziomie

PR_U05: student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rodzinnego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

(2) student nie ma umiejętności w tym zakresie

(3) student ma niektóre umiejętności w tym zakresie

(4) student ma większość najważniejszych umiejętności w tym zakresie na podstawowym poziomie

(5) student osiągnął wszystkie umiejętności w tym zakresie na wyróżniającym poziomie

PR_U08: student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa rodzinnego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

(2) student nie ma umiejętności w tym zakresie

(3) student ma niektóre umiejętności w tym zakresie

(4) student ma większość najważniejszych umiejętności w tym zakresie na podstawowym poziomie

(5) student osiągnął wszystkie umiejętności w tym zakresie na wyróżniającym poziomie

PR_U09: student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w zakresie prawa rodzinnego

(2) student nie ma umiejętności w tym zakresie

(3) student ma niektóre umiejętności w tym zakresie, konstruuje wystąpienia, ale z błędami

(4) student ma większość najważniejszych umiejętności w tym zakresie na podstawowym poziomie, nie popełnia istotnych błędów

(5) student osiągnął wszystkie umiejętności w tym zakresie na wyróżniającym poziomie, konstruuje spójne wystąpienia

Kompetencje społeczne:

PR_K01: student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa rodzinnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie

(2) student nie jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy w tym zakresie

(3) student ma ograniczone kompetencje w tym zakresie, popełnia błędy

(4) student ma podstawowe kompetencje w tym zakresie umożliwiające mu uzupełnianie i doskonalenie wiedzy, pozwalające uniknąć większych błędów

(5) student osiągnął poziom kompetencji w tym zakresie umożliwiający mu uzupełnianie i doskonalenie wiedzy w stopniu wyróżniającym

PR_K03: student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych związanych z problematyką prawa rodzinnego

(2) student nie jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu wskazanych wyżej projektów

(3) student ma ograniczone kompetencje w tym zakresie - pracuje w grupie, ale jego zdolność współdziałania jest na niskim poziomie

(4) student ma podstawowe kompetencje w tym zakresie umożliwiające mu pracę w grupie, współdziałanie, przyjmowanie różnych ról oraz uczestniczenie w przygotowywaniu projektów społecznych

(5) student osiągnął pełen poziom kompetencji w tym zakresie na poziomie wyróżniającym

PR_K04: student jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu w zakresie prawa rodzinnego, podjętym samodzielnie lub w grupie

(2) student nie jest gotowy do określania priorytetów w tym zakresie

(3) student ma ograniczone kompetencje w tym zakresie

(4) student ma podstawowe kompetencje umożliwiające mu określanie priorytetów w konkretnym działaniu w zakresie prawa rodzinnego

(5) student osiągnął pełen poziom kompetencji w tym zakresie na poziomie wyróżniającym wyróżniającym

Zakres tematów:

Zawarcie małżeństwa, ustalenie nieistnienia i unieważnienie małżeństwa. Prawa i obowiązki małżonków. Niemajątkowe prawa i obowiązki małżonków - problematyka art. 24 i 97 k.r.o. Stosunki majątkowe miedzy małżonkami.

Separacja.

Przysposobienie.

Prawo opiekuńcze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala 308
Jerzy Słyk 23/24 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 308
Jerzy Słyk 21/24 szczegóły
3 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 308
Jerzy Słyk 25/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)