Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa WP-PRZ-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Nazwa Zespołu:
2021/22 | Prawo niestacjonarne | Wstęp do prawoznawstwa (wykład)

Kod do Zespołu: nx1v29f
Literatura:

Podstawowa:

1) Artur Kotowski (red.), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. 1, Difin,

2) materiały przekazywane przez prowadzącego (aplikacja MS Teams).

Uzupełniająca:

1. Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

2. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

3. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

4. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Efekty uczenia się:

PR_W01, PR_W02.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2:

PR_W01 - Student nie potrafi wyróżnić teorii (filozofii) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i jej zdefiniować. Nie rozumie roli filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacji do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student nie zna źródeł, charakteru, genezy i funkcjonowania teorii prawa. Ponadto nie zna norm i reguł prawnych prawoznawstwa.

PR_W02 - Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Nie potrafi wymienić zasadniczych procedur charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student nie zna problematyki definicji prawa, relacji prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematyki języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Student nie rozumie procesów tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienia społecznego działania i skuteczności prawa

na ocenę 3:

PR_W01 - Student potrafi wyróżnić teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować. W podstawowym zakresie rozumie rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student zna w podstawowym zakresie źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto na zadowalającym poziomie zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

PR_W02 - Student zna w podstawowym zakresie terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Potrafi wymienić podstawowe procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w podstawowym zakresie zna problematykę definicji prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Rozumie w zadowalającym zakresie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

na ocenę 4:

PR_W01 – Student potrafi wyróżnić teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować w szerokim zakresie. Rozumie, na dobrym poziomie, rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student dobrze zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto dobrze zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

PR_W02 - Student dobrze zna terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Dobrze porusza się w podstawowych procedurach charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w dobrym zakresie zna problematykę definicję prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Rozumie na dobrym poziomie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

na ocenę 5:

PR_W01 - Student potrafi wyróżnić i zdefiniować teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować wieloaspektowo. Na bardzo dobrym poziomie rozumie rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student bardzo dobrze zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto bardzo dobrze zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

PR_W02 - Student bardzo dobrze zna terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Płynnie porusza się w podstawowych procedurach charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w bardzo dobrym zakresie zna problematykę definicję prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Student biegle rozumie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

Zakres tematów:

1) Wykład 1 (02.10.2021 r.) – W kręgu podstawowych problemów teorii prawa:

a) teoria i filozofia prawa w strukturze nauk prawnych,

b) pojęcie zjawiska prawnego i płaszczyzny badania prawa,

c) funkcje prawa,

d) prawo a inne porządki normatywne,

e) definicja prawa – czy jest możliwe czyli między pozytywistyczną a niepozytywistyczną koncepcją prawa.

2) Wykład 2 (16.10.2021 r.) – Zagadnienia teorii normy prawnej:

a) prawo jako zjawisko komunikacyjne (język prawa jako profesjolekt)

b) język prawny a język prawniczy,

c) przepis a norma prawna w koncepcji Z. Ziembińskiego,

d) struktura normy prawnej (koncepcja trójelementowa a normy sprzężone),

e) norma reguła a norma zasada w koncepcji R. Dworkina.

3) Wykład 3 (30.10.2021 r.) – Problematyka tworzenia prawa:

a) pojęcie tworzenia prawa,

b) sposoby tworzenia prawa,

c) normatywna koncepcja źródeł prawa w Polsce,

d) filary procesu legislacyjnego w Polsce,

e) ogłaszanie prawa i systemy informacji prawnej.

4) Wykład 4 (13.11.2021 r.) – System prawa:

a) pojęcie systemu prawa,

b) podział systemów prawa,

c) kultura prawa stanowionego – cechy charakterystyczne i filary kontynentalnej kultury prawnej (system civil law),

d) anglosaska kultura prawna – cechy charakterystyczne; precedens „de iure” a „de facto”,

e) systematyzacja pionowa i pozioma prawa.

5) Wykład 5 (27.11.2021 r.) – Obowiązywanie prawa:

a) pojęcie obowiązywania prawa,

b) obowiązywanie prawa w sensie formalnym, faktycznym i aksjologicznym,

c) płaszczyzny obowiązywania prawa.

6) Wykład 6 (11.12.2021 r.) – Stosowanie prawa:

a) pojęcie stosowania prawa,

b) stosowanie a tworzenie i przestrzeganie prawa,

c) modele teoretyczne stosowania prawa,

d) typy stosowania prawa,

e) fazy procesu stosowania prawa.

7) Wykład 7 (08.01.2022 r.) – Wykładnia prawa cz. I:

a) pojęcie wykładni prawa,

b) klaryfikacyjna a derywacyjna teoria wykładni,

c) wykładnia sensu stricto a sensu largo,

d) rodzaje wykładni ze względu na podmiot jej dokonujący,

e) zasada pierwszeństwa,

f) wykładnia przedmiotowa (reguły wykładni językowej, systemowej, funkcjonalnej).

8) Wykład 8 (22.01.2022 r.) – Wykładnia prawa cz. II:

a) wykładnia sensu stricto: domniemania interpretacyjne oraz wykładnia literalna, rozszerzająca i zwężająca;

b) wykładnia sensu largo: dyrektywy wnioskowań prawniczych, dyrektywy kolizyjne, reguły walidacyjne.

Metody dydaktyczne:

Sala e-learning: Microsoft Teams:

a) wykład synchroniczny - sobota godz. 8:00;

b) kontakt asynchroniczny - materiały przekazywane przez prowadzącego, celem dopełnienia kształcenia synchronicznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Piotr Burczaniuk 110/140 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.