Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa WP-PRZ-W-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1) Artur Kotowski (red.), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. 1, Difin,

2) materiały przekazywane przez prowadzącego (aplikacja MS Teams).

Uzupełniająca:

1. Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

2. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

3. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

4. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia:

Umiejętności: PR_U01, PR_U04

Kompetencje społeczne: PR_K02, PR_K03

Kryteria oceniania:

na ocenę 2:

PR_U01 - Student nie ma wiedzy na temat definiowania podstawowych pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Student nie rozumie tekstów prawnych i nie potrafi ich interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych. Student nie zna pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa

PR_U04 – Student nie potrafi opisać podstawowych relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student nie potrafi wyjaśnić roli prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów teorii prawa

PR_K03 – Student nie potrafi pracować w grupie, współdziałać i przyjmować w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych istotnych w punktu widzenia teorii prawa

na ocenę 3

PR_U01 -Student posiada zadowalającą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student, na podstawowym poziomie, rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych

PR_U04 – Student ma zadowalającą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie w głównych aspektach.

PR_K02 – Student potrafi w podstawowym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa.

PR_K03 – Student potrafi pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie w ograniczonym zakresie, przyjmując rolę pomocnika.

na ocenę 4

PR_U01 -Student posiada dobrąwiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

PR_U04 – Student zna i potrafi opisać relacje prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi dobrze wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student potrafi w dobrym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa

PR_K03 – Student potrafi dobrze pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie, przyjmując rolę współwykonawcy.

na ocenę 5

PR_U01 - Student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz zna pochodzenie, sposób powstawania i charakter źródeł prawa. Student bardzo dobrze rozumie teksty prawne, odróżnia i w pełni potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

PR_U04 – Student posiada znakomitą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi znakomicie wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student potrafi w bardzo dobrym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa

PR_K03 – Student potrafi bardzo dobrze pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie, przyjmując rolę lidera.

Informacje szczegółowe: ocena końcowa z ćwiczeń będzie stanowiła średnią ocen uzyskanych z kolokwium oraz oceny z pracy pisemnej.

Zakres tematów:

Zajęcia 1 (03.10.2021 r.) – definicja prawa, czy jest możliwa ? czyli między pozytywistyczną a niepozytywistyczną koncepcją prawa.

Zajęcia 2 (17.10.2021 r.) – norma prawna a przepis prawa (zajęcia praktyczne w zakresie wyprowadzania normy z przepisu).

Zajęcia 3 (31.10.2021 r.) – zasady techniki prawodawczej: budowa aktu normatywnego.

Zajęcia 4 (14.11.2021 r.) – zasady techniki prawodawczej: przepisy odsyłające i jednostki systematyzacyjne. Praktyczne aspekty tworzenia projektu aktu normatywnego - opracowywanie projektów ustaw. Zadanie domowe na ocenę: projekt aktu normatywnego.

Zajęcia 5 (28.11.2021 r.) – obowiązywanie prawa i elektroniczne systemy informacji prawnej. Omówienie zadania domowego.

Zajęcia 6 (12.12.2021 r.) – między normą prawna a decyzją stosowania prawa (zajęcia praktyczne kreacji decyzji).

Zajęcia 7 (09.01.2022 r.) – praktyczne aspekty wykładni prawa cz. I.

Zajęcia 8 (23.01.2022 r.) – praktyczne aspekty wykładni prawa cz. I. Kolokwium zaliczające.

Metody dydaktyczne:

1) obecność na zajęciach. Dopuszczalna jednorazowa nieobecność nieusprawiedliwiona. Usprawiedliwienie nieobecność wyłącznie w sytuacji posiadania zaświadczenia lekarskiego;

2) cykliczne przygotowanie do zajęć;

3) przygotowanie autoreferatu wraz z prezentacją multimedialną oraz ich przedstawienie na zajęciach (na ocenę) – zgodnie z listą opracowaną po pierwszych zajęciach dostępną na w/w kanale Zespołu w MS Teams. Nieprzygotowanie autoreferatu w wyznaczonym terminie i w sposób określony skutkuje oceną niedostateczną z ćwiczeń. Brak możliwości poprawy autoreferatu;

4) sprawdzenie wiedzy i umiejętności:

a) praca pisemna - projekt aktu normatywnego,

b) kolokwium - test jednokrotnego wyboru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:00, sala 314
Piotr Burczaniuk, Aneta Jakubiak-Mirończuk 24/27 szczegóły
2 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 314
Piotr Burczaniuk, Aneta Jakubiak-Mirończuk 21/27 szczegóły
3 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 314
Piotr Burczaniuk, Aneta Jakubiak-Mirończuk 23/27 szczegóły
4 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:05 - 16:35, sala 314
Piotr Burczaniuk, Aneta Jakubiak-Mirończuk 18/27 szczegóły
5 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala 314
Piotr Burczaniuk, Aneta Jakubiak-Mirończuk 21/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.