Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie V rok WP-PRZ-SEM-MŚ-V
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Literatura podstawowa:

• E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2005;

• Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007

• W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004;

• Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006;

• Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2007.

2. Literatura uzupełniająca:

• S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza – część ogólna, Warszawa 2004;

• J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989, T. I;

• K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, T. I, Warszawa 2008;

• A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998;

• S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. T. I, Część ogólna, Wrocław – Warszawa 1985;

• Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego, t. II, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002;

• M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. I, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007;

• A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001;

• J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. T. 7. Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Wyd. 2. Warszawa 2004.

• J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. T. 8. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Warszawa 2004.

• E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. T. 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2006.

• Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego. T. 3 cz. 1: Prawo zobowiązań część ogólna, Wrocław 1981.

• J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1989;

• K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2005;

• E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2004;

• G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmochowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2002;

• J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002

• A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998;

• Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.

Efekty uczenia się:

PR_W02 - student zna źródła i charakter norm prawa w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_U02 - posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt umowy w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 - posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 - rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

OPIS ECTS:

Liczba punktów ECTS: 3 (75h)

Udział w seminarium: 30h

Samodzielne przygotowywanie pracy pisemnej: 10h

Czytanie zalecanej literatury: 35h

Metody i kryteria oceniania:

PR_U02 - posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

Na NZAL: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

prawa cywilnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu

dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na NZAL: nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych w języku polskim i obcym

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i

obcym

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt umowy w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na NZAL: nie potrafi sporządzić podstawowej umowy prawa cywilnego

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym sporządzać podstawową umowę prawa cywilnego

PR_U09 - posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

różnych dziedzinach prawa cywilnego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie

dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na NZAL: nie posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i

języku obcym stosowane w różnych dziedzinach prawa cywilnego

PR_K01 - rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na NZAL: nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu

prawa cywilnego

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z

zakresu prawa cywilnego

PR_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na NZAL: nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym identyfikować rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem

zawodów prawniczych

PR_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Na NZAL: nie potrafi współdziałać i pracować w grupie

Na ZAL: potrafi w stopniu zaawansowanym współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć

w przygotowaniu projektów społecznych

PR_W02 - student zna źródła i charakter norm prawa w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na NZAL: nie ma wiedzy na temat pochodzenia i charakteru norm prawa cywilnego w aspekcie historycznym i

współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ZAL: ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa cywilnego w aspekcie historycznym i

współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Zakres tematów:

Cele seminarium obejmują: zapoznanie z zasadami przygotowania i redagowania pracy, omówienie aktualnych problemów prawnych, wybór problemów badawczych - tematów prac, monitorowanie pisania prac.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja seminaryjna

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- prezentacja,

- studium przypadku,

- praca pisemna

- analiza tekstów aktów normatywnych

- praca w grupach

- studium przypadku

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- sprawdzanie zadanych prac pisemnych na ocenę

- seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Marek Świerczyński 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)