Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-PR-SEM-5MŚ
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

2. Zenderowski R.,Praca magisterska - licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Literatura jest polecana indywidualnie w zależności od wybranego tematu pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

PR_W02 - student zna źródła i charakter norm prawa w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_U02 - posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt umowy w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 - posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 - rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych

PR_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

OPIS ECTS:

Liczba punktów ECTS: 3 (75h)

Udział w seminarium: 30h

Samodzielne przygotowywanie pracy pisemnej: 10h

Czytanie zalecanej literatury: 35h

Metody i kryteria oceniania:

PR_U02 - posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

Na NZAL: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

prawa cywilnego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu

dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na NZAL: nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych w języku polskim i obcym

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i

obcym

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt umowy w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na NZAL: nie potrafi sporządzić podstawowej umowy prawa cywilnego

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym sporządzać podstawową umowę prawa cywilnego

PR_U09 - posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa cywilnego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

różnych dziedzinach prawa cywilnego w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie

dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Na NZAL: nie posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i

języku obcym stosowane w różnych dziedzinach prawa cywilnego

PR_K01 - rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Na NZAL: nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu

prawa cywilnego

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji i norm z

zakresu prawa cywilnego

PR_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na NZAL: nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ZAL: potrafi samodzielnie i w stopniu zaawansowanym identyfikować rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem

zawodów prawniczych

PR_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Na NZAL: nie potrafi współdziałać i pracować w grupie

Na ZAL: potrafi w stopniu zaawansowanym współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć

w przygotowaniu projektów społecznych

PR_W02 - student zna źródła i charakter norm prawa w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na NZAL: nie ma wiedzy na temat pochodzenia i charakteru norm prawa cywilnego w aspekcie historycznym i

współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ZAL: ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa cywilnego w aspekcie historycznym i

współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

Ustalane w zależności od tematyki, z którą związane są prace magisterskie studentów

Szczegółowej analizie poddawane są wybrane zagadnienia związane z infrastrukturą informacyjną i komunikacją elektroniczną

Metody dydaktyczne:

Dyskusja seminaryjna

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- prezentacja,

- studium przypadku,

- praca pisemna

- analiza tekstów aktów normatywnych

- praca w grupach

- studium przypadku

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- sprawdzanie zadanych prac pisemnych na ocenę

- seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Marek Świerczyński 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)