Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie na odległość WP-BGC-N-2-KO
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

G. Suresh Babu, K. Sridev, IMPORTANCE OF E-LEARNING IN HIGHER EDUCATION: A STUDY; "INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURES OCIETYISSN" 2018: 2456-6683, Volume - 2, Issue - 5; https://www.academia.edu/36868903/IMPORTANCE_OF_E_LEARNING_IN_HIGHER_EDUCATION_A_STUDY

S. Goval, E-Learning: Future of Education, "Journal of Education and Learning" 2012, (EduLearn) 6(4):239, https://www.researchgate.net/publication/287545379_E-Learning_Future_of_Education

S. Moghavvemi, A. Sulaiman, Effect of Smart Classroom on Student Achievement at Higher Education, https://www.academia.edu/40167462/Effect_of_Smart_Classroom_on_Student_Achievement_at_Higher_Education

Literatura uzupełniająca:

Będzie podawana podczas zajęć

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić narzędzia i aplikacje służące do kształcenia na odległość

[odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W06: zna i rozumie zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową].

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami

[odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_W06: zna i rozumie zagadnienie usług świadczonych za pomocą nowych technologii. Ma wiedzę o zakresie i rodzajach e-usług i ich wpływie na gospodarkę cyfrową].

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego [odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_U12: potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym]

Kompetencje społeczne

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny [odniesienie do efektu kierunkowego BwGC_K01: jest gotów do analitycznego podejścia do rozwiązywania konkretnych samodzielnie lub w grupie problemów ]

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość [ do efektu kierunkowego BwGC_K06 jest gotów do podejmowania zadań w obszarze gospodarki cyfrowej przy realizacji projektów w sposób przedsiębiorczy i z poszanowaniem zasad etycznych]

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Studenci będą oceniani podczas warsztatów w trybie ciągłym poprzez obserwację zachowań, odpowiedź ustną, udział w dyskusji, zaangażowanie w pracy w grupach oraz przygotowany prezentacji nt. kształcenia na odległość.

Z każdych zajęć student będzie otrzymywał punkty za aktywność.

Suma punktów za aktywność oraz punktów za przygotowanie prezentacji będzie stanowić ocenę końcową z warsztatów.

Łącznie można będzie uzyskać:

- 30 punktów za aktywność

- 30 za przygotowanie projektu szkolenia i jego zaprezentowanie podczas zajęć

Punktem referencyjnym jest 60 pkt - 100%

Skala ocen

91 – 100% bardzo dobry (5.0)

- 81 – 90% plus dobry (4.5)

- 71 – 80% dobry (4.0)

- 61 – 70% plus dostateczny

- 55 – 60% dostateczny (3.0),

- poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Kryteria oceniania

Na ocenę bardzo dobrą

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić co najmniej sześć narzędzi i aplikacji służących do kształcenia na odległość z odwołaniem się do aktualnej literatury przedmiotu

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami; potrafi wyjaśnić w oparciu o trzy definicje e-usług charakter e-learningu

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego; samodzielnie i biegle wykorzystuje narzędzia do prezentowania zadanych treści

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, orzecznictwa, literatury, raportów

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; potrafi zaprezentować treść szkolenia z wykorzystaniem co najmniej czterech narzędzi kształcenia na odległość

Na ocenę dobrą

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić co najmniej pięć narzędzi i aplikacji służących do kształcenia na odległość z odwołaniem się do aktualnej literatury przedmiotu

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami; potrafi wyjaśnić w oparciu o dwie definicje e-usług charakter e-learningu

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego; samodzielnie, ale z pewnymi uchybieniami wykorzystuje narzędzia do prezentowania zadanych treści

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, literatury, raportów

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; potrafi zaprezentować treść szkolenia z wykorzystaniem co najmniej trzech narzędzi kształcenia na odległość

Na ocenę dostateczną

EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić co najmniej cztery narzędzia i aplikacje służące do kształcenia na odległość z odwołaniem się do aktualnej literatury przedmiotu

EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami; potrafi wyjaśnić w oparciu o jedną definicję e-usług charakter e-learningu

EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego; ze wsparciem i z pewnymi uchybieniami wykorzystuje narzędzia do prezentowania zadanych treści

EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny; odwołuje się przy tym do aktów prawnych, literatury,

EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; potrafi zaprezentować treść szkolenia z wykorzystaniem co najmniej dwóch narzędzi kształcenia na odległość

Na ocenę niedostateczną

EK1: nie zna definicji pojęcia e-learning; nie potrafi wymienić narzędzi i aplikacji służących do kształcenia na odległość

EK2: nie zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami

EK3: nie potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość

EK4: nie potrafi wskazać szans i zagrożeń wynikających z kształcenia na odległość i ich wpływu na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny

EK5: nie potrafi przygotować szkolenia na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość; nie potrafi zaprezentować treści szkolenia z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość

Zakres tematów:

1. Pojęcie kształcenia na odległość: kontekst prawny, społeczny i technologiczny.

2. Szanse i zagrożenia związane z kształceniem na odległość. Wpływ kształcenia zdalnego na prawo, gospodarkę i społeczeństwo

3. Kształcenie na odległość a e-usługi. Kształcenie tradycyjne a kształcenie na odległość: cechy wspólne i różnice

4. Zasady korzystania z narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość: perspektywa studenta (ucznia) i nauczyciela. Metodyka pracy

5. Przegląd wybranych platform do kształcenia na odległość: zasady działania i najważniejsze funkcjonalności

6. Przegląd wybranych narzędzi do kształcenia na odległość: zasady działania i najważniejsze funkcjonalności

7. Kształcenie na odległość a praktyka (4 h)

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi realizacji efektów uczenia będą:

- w odniesieniu do EK1: zna definicje pojęcia e-learning; potrafi wymienić narzędzia i aplikacje służące do kształcenia na odległość - prezentacja, przegląd literatury i raportów

- w odniesieniu do EK2: zna zależności między kształceniem na odległość a e-usługami - prezentacja, przegląd literatury i raportów, dyskusja

- w odniesieniu do EK3: potrafi korzystać z podstawowych narzędzi i aplikacji do kształcenia na odległość w roli uczącego się i nauczającego - prezentacja, praca w grupach, projekt

- w odniesieniu do EK4: potrafi wskazać szanse i zagrożenia wynikające z kształcenia na odległość i ich wpływ na system prawny, społeczeństwo, gospodarkę i rozwój technologiczny - dyskusja, przegląd literatury, raportów, praca w grupach

- w odniesieniu do EK5: potrafi przygotować szkolenie na wybrany temat z użyciem narzędzi i aplikacji kształcenia na odległość - dyskusja, przegląd literatury, przegląd raportów, przegląd stron www, prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 314A
Andrzej Pogłódek 22/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)