Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PSF: Wprowadzenie do logiki praktycznej WF-FI-21-PSFL-S21
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aD3uzvqMp6OmSWsCygjMdVTRE3uELKjiBjqCOh3FPrgE1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=31d2d6fd-f775-4e01-a5a9-ad954ac4b8db&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

(Ten adres jest obowiązujący, gdyby zajęcia miały odbywać się on line)
Literatura:

- obowiązkowe minimum z zakresu logiki ogólnej:

G. Malinowski, „Logika ogólna”, 2010, Wyd. Naukowe PWN Warszawa (rozdział 1: 1.5, rozdziały 4 i 5, rozdział 8: 8.1-8.2, 8.6; rozdział 9: 9.1-9.3);

- z zakresu logiki stosowanej:

Z. Ziembiński, „Logika praktyczna”, 2021 (wyd. 26), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty);

K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A. S. Wójcik, „Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów”, 2021 (wyd. 2), Wyd. Naukowe PWN Warszawa (fragmenty).

Przykłady badanych wypowiedzi pochodzą m. in. z:

- Robert M. Martin, „W tytule tej książki są są dwa błędy”, 2011, Wyd. Alethea, tłum. B.Stanosz („There Are Two Errors In The The Title of This Book”, 2011, Broadview Press, Kanada),

- Bo Bennet, „Logically Fallacious The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies”, 2015, Wyd. Ebookit.com.

Efekty uczenia się:

Opis efektów uczenia jest taki sam jak opis podany w informacjach ogólnych o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania są takie same jak to, które podano w informacjach ogólnych o przedmiocie.

Obowiązują dwa warunki, które łącznie wystarczają do zaliczenia zajęć:

1. Student uczestniczy w zajęciach. Maksymalna dozwolona ilość nieobecności to trzy zajęcia (3x45 min)

2. W trakcie kursu student otrzymuje punkty oceniające jego stan wiedzy, umiejętności i kompetencji. Student może uzyskać maksymalnie 40 p., min. 28 p. Punkty zdobywa się w wyniku:

a) przystąpienia do 4 kolokwiów, z których każde jest punktowane maksymalnie po 10 p. Kolokwia dotyczą odpowiednio tematów: 1-3; 4-6; 7-10; 11-15. Możliwe jest także ustne zaliczenie materiału, który obejmują poszczególne kolokwia. Terminy są ustalane na pierwszych zajęciach. Terminy te mogą ulec zmianie w związku z możliwą zmianą sposobu nauczania (epidemia);

b) zdobycia punktów w trakcie każdych zajęć. Na każdych zajęciach rozdawane są zadania, które można rozwiązać w czasie trwania zajęć. Pierwszeństwo zgłaszania wyniku będą miały kolejne osoby z listy uczestników ćwiczeń, odczytywanej stopniowo na kolejno następujących po sobie zajęciach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: logika (semiotyka, logika formalna, metodologia i teoria argumentacji). Pojęcie błędu logicznego, zarys klasyfikacji błędów logicznych

3. Elementy logicznej teorii języka. Pojęcia: znak, reguły składniowe, język, relacje semantyczne, korelat semantyczny, język zinterpretowany, funkcje pragmatyczne wypowiedzi

3. Wypowiedzi zdaniowe: zdania w sensie logicznym, pytania, normy, dyrektywy. Funkcje pragmatyczne i kwalifikacje pragmatyczne. Kategorie syntaktyczne wyrażeń: nazwy, zdania, funktory i operatory.

4. Klasyfikacje nazw (nazwy: prost/złożone, puste/jednostkowe/ogólne; zbiorowe/niezbiorowe, wyraźnie/niewyraźne, konkretne/abstrakcyjne; generalne/indywidualne; ostre/nieostre

5. Klasyfikacje zdań w sensie logicznym (zdania: ogólne/szczegółowe, jednostkowe; egzystencjalne, twierdzące/przeczące).

6. Zdaniowe błędy logiczne: nonsens, asens (m. in. wieloznaczności), mieszanie funkcji i kwalifikacji pragmatycznych, błędy uzasadniania bezpośredniego

7. Klasyczna logika zdaniowa: język, tautologiczność, semantyczne rozstrzyganie tautologiczności funkcji zdaniowych.

8. Pojęcie wynikania logicznego w rozumowaniach/argumentacjach

9. Klasyczna logika predykatów I rzędu (fragment). Język, semantyczne rozstrzyganie tautologiczności formuł

10. Jeszcze raz o pojęciu wynikania logicznego

11. Niektóre specyficzne błędy rozumowań/argumentacji: non sequitur; błąd materialny; petitio principii; ignoratio elenchi, ekwiwokacja

12. Wybrane własności ciągów argumentacyjnych składających się na: konwersacje, dyskusje, spory

13. Jeszcze raz o klasyfikacjach błędów logicznych

14. – 15. Przykłady wadliwych złożonych wypowiedzi argumentacyjnych i sposoby usuwania błędów.

Dodatek dla chętnych: elementy teorii pytań i teorii norm.

Metody dydaktyczne:

Elementy prezentacji multimedialnej i tradycyjnej, lektura wybranych fragmentów wypowiedzi poddawanych analizom, rozwiązywanie zadań we współpracy z uczestnikami kursu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 420
Kordula Świętorzecka 3/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.