Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WMSF: Bóg i przyroda – filozoficzna problematyka cudu WF-FI-212-WMSFP-S21
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPpbJ0Eh_kvLjC3MYkSxJq_XFJkCvCJAo4MpZRCm0s6o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=193e9ded-f5e1-4e65-abd7-b346f14883bd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPpbJ0Eh_kvLjC3MYkSxJq_XFJkCvCJAo4MpZRCm0s6o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=193e9ded-f5e1-4e65-abd7-b346f14883bd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Świeżyński, Filozofia cudu. W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji zdarzenia cudownego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

2. C. S. Lewis, Cuda, Poznan 2010.

3. M. Tałasiewicz, Racjonalność wiary w cuda, Znak 63(2011)5(672), s. 99-105.

4. T. Wojciechowski, Z problematyki cudów, Analecta Cracoviensia 18(1986), s. 37-59.

Literatura uzupełniająca (w j. angielskim):

1. Basinger D., Basinger R., Philosophy and Miracle. The Contemporary Debate (Problems in Contemporary Philosophy. Volume 2), Lewiston

2. Corner D., The Philosophy of Miracles, London

3. Geisler N. L., Miracles and Modern Thought, Grand Rapids 1982.

4. Larmer R. A., Water into Wine? An Investigation of the Concept of Miracle, Montreal - Kingston - London - Buffalo 1996.

5. Swinburne R., The Concept of Miracle, London 1970.

6. The Cambridge Companion to Miracles, red. G. H. Twelftree, Cambridge 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student posiada wiedzę na temat historycznych koncepcji ontologii i epistemologii

zdarzenia cudownego

2. student ma rozeznanie we współczesnej problematyce przyrodniczej i teologicznej związanej z

filozofią cudu

Umiejętności:

1. student potrafi charakteryzować i porównywać ze sobą rozmaite koncepcje zdarzeń

cudownych

2. student analizuje i prezentuje poglądy filozoficzne dotyczące zagadnienia cudu

Kompetencje:

1. student jest świadomy konieczności interdyscyplinarnego ujmowania zagadnienia

zdarzeń cudownych i znaczenia światopoglądowego tego zagadnienia

2. student posiada krytyczne uwrażliwienie względem poglądów związanych z pojmowaniem

zdarzeń cudownych

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

lektura tekstów: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 45 godz.

Suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. uczestniczenie w zajęciach

skala oceny za obecność:

15 = 5

14 = 4,5

13 = 4

12 = 3,5

11 = 3

10-0 = 2

(w przypadku mniejszej liczby zrealizowanych zajęć skala ulegnie zmianie)

2. ocena z prezentacji przygotowanej przez studenta w ramach egzaminu końcowego

(szczegółowe informacje dotyczące prezentacji zostaną podane w trakcie zajęć)

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z uczestniczenia w zajęciach (1/4) i oceny z

egzaminu końcowego (3/4).

Ocena końcowa może zostać podwyższona dzięki aktywności studenta w trakcie zajęć, która zostanie odnotowana przez prowadzącego.

Oceniana jest merytoryczna poprawność prezentacji i twórcze zaprezentowanie zagadnienia.

Zakres tematów:

1. Zarys historii problematyki cudu.

2. Określenie cudu.

3. Ponadnaturalny charakter zdarzenia cudownego

4. Zagadnienie naukowej niewyjaśnialności zdarzenia cudownego

5. Działanie Boga w zdarzeniu cudownym

6. Znaczenie zdarzenia cudownego

7. Propozycja systemowego ujęcia cudu

Metody dydaktyczne:

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny - służy przedstawieniu problematyki zajęć i zapoznaniu

uczestników z treścią filozoficznych poglądów dotyczących zdarzeń cudownych.

Wykład problemowy - służy zaprezentowaniu poszczególnych problemów w ramach zagadnienia filozoficznego rozumienia zdarzeń cudownych.

Prezentacja - jako metoda pomocnicza dla metody wykładu informacyjnego i problemowego oraz studium przypadku.

Studium przypadku - analiza poszczególnych zdarzeń uznawanych za cudowne w ujęciu filozoficznym.

Indywidualna lektura tekstu - lektura podanej literatury przedmiotu jako uzupełnienie treści wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Adam Świeżyński 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.