Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii współczesnej WF-FI-N11-HF4
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Wykłady realizowane w formule stacjonarnej
Literatura:

F. Copleston, "Historia filozofii", t. 8-11, Warszawa 2006

A.J. Ayer, "Filozofia w XX wieku", przeł. T. Baszniak, Warszawa 2003

A, Miś, "Filozofia współczesna. Główne nurty", Warszawa 2007

A.J. Noras, "Historia neokantyzmu", Katowice 2012

J. Woleński, "Kierunki i metody filozofii analitycznej" w: "Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii", red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 30-77

"Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy", red. W. Płotka, Warszawa 2014

A. Przyłębski, "Gadamer", Warszawa 2006

L. Kołakowski, "Bergson", Warszawa 1997

L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu, Część I, Powstanie", Poznań 2001

L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu, Część II, Rozwój", Poznań 2001

L. Kołakowski, "Główne nurty marksizmu, Część III, Rozkład", Poznań 2001

A. Malinowski, "Szkoła frankfurcka a marksizm", Warszawa 1979

V. Descombes, "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978)", przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997

J.-F. Lyotard, "Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy", przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997

"Filozofia amerykańska dziś", red. T. Komendziński i A. Szahaj, Toruń 1999

R.P. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza: student wie czym jest dyscyplina historii filozofii współczesnej, jak się kształtowała, zna główne jej nurty oraz zasady jej uprawiania, jak tez ich przedstawicieli. Student zna zasady interpretacji tekstów z historii filozofii.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu historii filozofii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić znaczenie zajmowania się współczesną historią filozofii.

Kompetencje: jest otwarty na racjonalne interpretacje dziejów współczesnych problemów filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu odbywa się w formie egzaminu pisemnego (pytania testowe) z zakresu materiału prezentowanego na wykładzie.

Przewiduje się następującą skalę ocen za egzamin pisemny:

5,0 - 100 - 91% punktów

4,5 - 90 - 81% punktów

4,0 - 80 - 71% punktów

3,5 - 70 - 61% punktów

3,0 - 60 - 51% punktów

2,0 - 0 - 50 % punktów

Zakres tematów:

1-2 - Pojęcie "nowoczesności" - problemy definicyjne i zagadnienia granic współczesności

3-4 - Filozofia życia

5-6 - Neokantyzm: Szkoła badeńska i marburska

7-8 - Filozofia analityczna (1): Powstanie i pierwsze koncepcje

9-10 - Filozofia analityczna (2): Filozofia języka potocznego

11-12 - Fenomenologia (1): Źródła i wczesny rozwój

13-14 - Fenomenologia (2): Rozwój i współczesność

15-16 - Hermeneutyka: Główne pojęcia i metody

17-18 - Filozofia życia i egzystencjalizm: Człowiek i tragizm jego życia

19-20 - Marksizm (1): Początki i odmiany

21-22 - Marksizm (2): Szkoła frankfurcka

23-24 - Strukturalizm i poststrukturalizm: Załamanie się "wielkich narracji"

25-26 - Pragmatyzm: Problem praktyki i prawdy

27-28 - Filozofia feministyczna i postkolonialana: antytożsamościowe koncepcje filozoficzne

29-30 - Współczesna filozofia umysłu

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 310
Witold Płotka 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)