Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 2 WF-PS-N-PSS2
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a258d089908c84ce69634e31fb44fbf1b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=52e8ec0b-6a85-4ea8-8dca-91f550c12537&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Wojciszke. B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

1.student rozumie mechanizmy powstawania postaw i ich wpływu na zachowanie

2. student zna podstawowe zjawiska dotyczące wpływu społecznego

3. student zna podstawowe teorie dotyczące uprzedzeń społecznych oraz rasizmu

4. Rozumie motywy zachowań pomocnych i agresywnych

5. Rozumie badania czołowych psychologów społecznych

w zakresie umiejętności:

1. Czyta ze zrozumieniem artykuły z zakresu psychologii społecznej

2. Identyfikuje motywy zachowań społecznych w swoim otoczeniu

3. Projektuje proste badania dotyczące zachowań społecznych jednostki

4. Przewiduje zachowania społeczne ludzi w różnych sytuacjach

5. Poddaje krytycznej analizie badania naukowe

w zakresie kompetencji:

1. Postępuje zgodnie z normami moralnymi w relacjach studenckich

2. Jest wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną

3. Potrafi asertywnie dyskutować

4. Docenia poglądy innych

5. Jest otwarty na odmienne od własnych opinie

ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

ECTS: 2 punkty

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test

Oceny:

2 - nie zna podstawowych teorii z psychologii społecznej

3 - zna kilka teorii lecz nie potrafi podać badań weryfikujących te teorie

4 - zna podstawowe teorie z psychologii społecznej i część badań odnoszących się do ich weryfikacji

5 - zna podstawowe teorie i czołowe badania weryfikujące te badania

Zakres tematów:

tematy:

1. Postawy: źródła, struktura i funkcje.

2. Zmiana postaw: modele i wyznaczniki skuteczności perswazji.

3. Wartości: koncepcje, funkcje, różnice indywidualne.

4. Etyka i oceny moralne: kody etyczne, filary moralności, model racjonalistyczny versus intuicjonistyczny.

5. Wpływ społeczny: rodzaje i poziomy.

6. Mechanizmy i techniki wpływu społecznego oraz obrona przed nimi.

7. Zachowania pomocne: teorie i badania dotyczące uwarunkowań zachowań pomocnych

8. Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań pomocnych

9. Agresja: źródło, formy, funkcje i przeciwdziałanie.

10. Od teorii do praktyki: psychologiczna analiza wybranych zjawisk społecznych (rekrutacja do sekt, wolontariat, współpraca społeczna, przemoc w rodzinie)

11. Władza i przywództwo: definicje, wyznaczniki, konsekwencje.

12.Grupy społeczne: cele, normy, interakcje wewnątrzgrupowe, struktura grupy. Podstawowe zjawiska zachodzące w grupach społecznych.

13. Przekonania na temat natury ludzi i świata: wiara w stałość natury ludzkiej, wiara w dobrą naturę człowieka, przekonanie o sprawiedliwości świata i panującego porządku, lewica-prawica jako motywowany stosunek wobec rzeczywistości.

14. Konflikty interpersonalne: źródła konfliktów, zachowania w sytuacji konfliktowej, metody rozwiązywania.

15. Szczęście: źródła i koncepcje

Metody dydaktyczne:

Prezentacja wykładu w Power Poincie

Dyskusja

zajęcia prowadzone online w systemie synchronicznym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1454
Jarosław Piotrowski 0/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.