Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia a psychologia WF-ZPS-N-AP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f16aeea7a44404e9cdc0df52ed22e82%40thread.tacv2/conversations?groupId=1104f134-9011-4726-94ac-10d27e989643&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Baumaister, R.F. (2011). Zwierzę kulturowe. Warszawa: PWN.

Bettelheim, B. (1991). Freud a dusza ludzka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bittner, I. (2000). Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk. Łódź: WUŁ.

Bowie, F. (2008). Antropologia religii. Wprowadzenie. Kraków: WUJ.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka.

Eller, J. D. (2009). Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków: WUJ.

Frankl, V. (2019). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Galarowicz, J. (2017). Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewecki.

Gałdowa, A. (2012). Powszechność i wyjątek: rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Haeffner, G. (2006). Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Kraków: WAM.

Hillman, J. (2016). Re-wizja psychologii. Warszawa: Laurum.

Ingarden, R. (2017). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kobierzycki, T. (2001). Filozofie osobowości: od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby. Warszawa: Eneteia.

Kowalczyk, M. (2014). Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kozielecki, J. (1976). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: PWN.

Le-Vine, R.A. (ed.) (2010). Psychological Anthropology. Chichester: Blackwell Publishing.

Łukaszewski, W. (2011). Wielkie pytania psychologii. Gdańsk: GWP.

Malinowski, A. (red.) (1980). Antropologia fizyczna. Warszawa-Poznań: PWN.

May, R. (1997). Błaganie o mit. Poznań: Zysk i S-ka.

Nowicka, E. (1991). Świat człowieka świat kultury. Warszawa: PWN.

Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Kilian, A. (2007). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów. Poznań: PWP.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kultuowej. Katowice: Wydawnictwo Altermed.

Pankalla, A. (red.) (2015). Homo religiosus a psychologia. Poznań: Kunke Poligrafia.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Płonka-Syroka, B. (red.) (2005). Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.

Tischner, J. (2011). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak.

Scheler, M. (1987). Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa: PWN.

Wojtyła, K. (2011). Osoba i czyn. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

1. Definiuje i rozróżnia podstawowe subdyscypliny antropologii.

2. Określa i rozumie pojęcie człowieka w wymiarze biologicznym, psychologicznym, kulturowym, społecznym i duchowym.

3. Postrzega i rozumie zależności pomiędzy antropologią a psychologią.

4. Analizuje podstawowe antropologiczne wyzwania psychologii.

5. Prezentuje i krytycznie omawia klasyczne i współczesne koncepcje psychologiczne człowieka w kontekście historyczno-kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Egzamin pisemny - składający się z dwóch części: test wyboru i pytania otwarte problemowe.

Zakres tematów:

1. Antropologia: źródłosłów, historia, prekursorzy, ważne daty, podstawowe pojęcia i idee, definicje, subdyscypliny, nauki pomocnicze, działy, cechy i założenia nauki.

2. Style i metody uprawiania antropologii.

3. Człowiek: w przyrodzie, w umyśle i podmiocie, w interakcji, w kulturze, w Absolucie.

4. Antropologia filozoficzna: koncepcje historyczne i współczesne filozofii człowieka.

5. Antropologia fizyczna: specyfika człowieka, antropogeneza (homo sapiens).

6. Antropologia kulturowa: koncepcje klasyczne i najnowsze, antropologia religii, psychokulturalizm, antropologia kognitywna, antropologia refleksyjna C. Geertza (homo culturalis).

7. Antropologia teologiczna/religijna: antropologia chrześcijańska, personalizm (homo religiosus).

8. Antropologia wiedzy: nieklasyczna historia i teoria wiedzy naukowej (L. Fleck).

9. Podstawowe antropologiczne wyzwania psychologii: soma a psyche, wolność woli, świadomość-nieświadomość, zachowanie czy doświadczenie, natura czy kultura, powszechność czy wyjątek, intelekt czy uczucia, prawda-dobro-piękno, pamieć i tożsamość (ja, czyli kto?), ja a ludzki i nie-ludzki Inny, wiara, nadzieja i miłość.

10. Antropologie psychologiczne a paradygmaty psychologiczne: obrazy i metafory człowieka obecne w psychologii, psychologiczne koncepcje człowieka – klasyczne i alternatywne, w tym polskie a kontekst historyczno-kulturowy.

11. Antropologia psychologiczna E. Boescha a inne współczesne psychologie człowieka.

12. Związki antropologii i psychologii: doświadczenie, dusza, osoba ludzka, mit/kultura/religia.

13. Filozofia, biologia, nauki o kulturze, teologia a psychologia człowieka.

14. Psychologia realna (psychozofia): perspektywa duszy (J. Hillman).

15. Psychologia anthropologica: proweniencja, założenia, metody, styl myślowy psychologii antropologicznej.

Metody dydaktyczne:

E-learning.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f16aeea7a44404e9cdc0df52ed22e82%40thread.tacv2/conversations?groupId=1104f134-9011-4726-94ac-10d27e989643&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Wykład interaktywny, powerpoint, ćwiczenia, analiza literatury przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 raz na miesiąc w niedzielę, 11:30 - 13:00, sala 1454
raz na miesiąc w niedzielę, 13:15 - 14:45, sala 1454
Andrzej Pankalla 97/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)