Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z neuropsychologii WF-ZPS-PN1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki do omawianych testów psychologicznych: Test pamięci wzrokowej Bentona, Krótka skala oceny stanu umysłowego, Kolorowy test połączeń, Test płynności figuralnej Ruffa, Kalifornijski test uczenia się językowego.

Bąbel, P., Suchowierska-Stephany, M. i Ostaszewski, P. (2018). Analiza zachowania. Vademecum. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.: Sopot.

Krzymiński S. (1995). Test rysowania zegara. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 4, suplement 1(2), 21-30.

Seniów, J. (red.) (2019). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Instytut Psychiatrii i Neurologii: Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedzy: student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu.

Umiejętności: student posługuje się testami neuropsychologicznymi; potrafi uzasadnić zastosowanie konkretnych testów; proponuje oddziaływania rehabilitacyjne i psychoterapeutyczne wobec osób z dysfunkcjami mózgu; opracowuje program terapii na podstawie stosowanej analizy zachowania.

Kompetencji społecznych: student jest otwarty, wrażliwy i gotowy na kontakt z pacjentem; zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Metody i kryteria oceniania:

1. Analiza wykonanych testów przez pacjentów neurologicznych - zadania w podgrupach na punkty.

2. Zaproponowanie programu terapii wraz z wprowadzeniem teoretycznym na temat opisanych dysfunkcji - projekty w podgrupach na punkty.

3. Wejściówki na każdym spotkaniu (poza pierwszym), obejmujące treścią poprzedzające ćwiczenia z neuropsychologii,

Kryteria oceniania:

Wiedza - na ocenę niedostateczną: student nie charakteryzuje podstaw teoretycznych, konstrukcji i zastosowania podstawowych testów neuropsychologicznych; nie wyjaśnia praktycznych aspektów rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach mózgu ani specyfiki pomocy psychologicznym osom z dysfunkcjami mózgu.

- na ocenę dostateczną: student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania kilku testów neuropsychologicznych; student wyjaśnia praktyczne aspekty rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu, ale nie podaje specyfiki.

- na ocenę dobrą: student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; krótko wyjaśnia praktyczne aspekty i specyfikę rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu.

- na ocenę bardzo dobrą: student szczegółowo charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; obszernie wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną: student nie dobiera i nie posługuje się prawidłowo testami do diagnozy neuropsychologicznej; nie planuje, nie opracowuje oddziaływań terapeutycznych wobec pacjentów z dysfunkcjami mózgu.

- na ocenę dostateczną: student dobiera i posługuje się kilkoma testami do diagnozy neuropsychologicznej; w ogólnym zarysie potrafi przedstawić plan rehabilitacji i oddziaływań terapeutycznych wobec pacjentów z dysfunkcjami mózgu.

- na ocenę dobrą: student prawidłowo dobiera i potrafi zastosować testy neuropsychologiczne, ale ma trudności z globalnym ujęciem w diagnozie; prawidłowo dobiera materiał do pracy z pacjentem neurologicznym.

- na ocenę bardzo dobrą: student swobodnie posługuje się testami neuropsychologicznymi; potrafi bardzo dobrze uzasadnić zastosowanie konkretnych testów; proponuje adekwatne oddziaływania rehabilitacyjne i psychoterapeutyczne wobec osób z dysfunkcjami mózgu.

Kompetencje: student jest otwarty, wrażliwy i gotowy na kontakt z pacjentem; zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa; jest kreatywny w doborze technik i narzędzi w rehabilitacji neuropsychologicznej; pracuje w zespole nad projektem oraz w trakcie zadań w podgrupach.

Punktacja i oceny: można zdobyć 50 punktów łącznie za 7 wejściówek po 2 punkty, 20 punktów za wykonane zadania na testach neuropsychologicznych oraz 16 punktów za projekt z analizy przypadku; na każdym spotkaniu można uzyskać 1 punkt za aktywność wyróżniającą się na tle grupy; istnieje możliwość poprawy wejściówek na ostatnim spotkaniu; za każdą część należy uzyskać co najmniej połowę punktów, by w ogóle móc wystawić ocenę końcową; punktacja do poszczególnych ocen przedstawia się następująco:

46 - 50 pkt bdb

41 - 45 pkt db+

36 - 40 pkt db

31 - 35 pkt dst+

26 - 30 pkt dst

0 - 25 pkt ndst

UWAGA: wymagana jest bezwzględnie obecność na wszystkich spotkaniach. W sytuacjach uzasadnionych nieobecności jest możliwość wykonania zadania związanego z tematem danego spotkania w celu anulowania nieobecności i, w przypadku punktowanego podczas zajęć zadania, uzyskania za nie odpowiednich punktów

Zakres tematów:

1. Diagnoza różnicowa.

2. Stosowania analiza zachowania w rehabilitacji neuropsychologicznej.

3. Diagnoza w zespołach otępiennych.

4. Diagnoza zaburzeń behawioralnych po ogniskowych uszkodzeniach mózgowia.

Metody dydaktyczne:

1. Trening przeprowadzania testów neuropsychologicznych.

2. Analiza ocen neuropsychologicznych pacjentów.

3. Konstruowanie materiałów do rehabilitacji neuropsychologicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 raz na miesiąc w niedzielę, 8:30 - 10:00, sala 1440
Bartłomiej Swebodziński 26/28 szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala 1440
Bartłomiej Swebodziński 30/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)