Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej WF-ZPS-RW1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Materiały są zamieszczane na platformie e-learningowej

Jakoniuk- Diallo, A. Kubiak, H. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szabała, B. (2009). Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student jest w stanie analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających postawom pozytywnym/negatywnym wobec osób z niepełnosprawnością

Student rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju kompetencji społecznych u osób niepełnosprawnych

Student potrafi wymienić sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością

Umiejętności:

Student umie rozpoznać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności

Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności

Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej i udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do innych specjalistów

Kompetencje:

Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością

Student wykazuje się postawą tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Metody i kryteria oceniania:

Punkty ECTS

uczestnictwo w zajęciach 16

przygotowanie projektu 16

[30/15=2]

Liczba ECTS= Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności- zarówno usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona).

Aktywne uczestnictwo

Praca projektowa- oceniane efekty wiedzy, umiejętności, kompetencji

Na ocenę 5

Student aktywnie uczestniczy w pracy grupowej (np jest liderem projektu). Nie jest konfliktowy. Wnosi swój duży wkład wiedzy oraz zaangażowania w projekt. Projekt jest ciekawy pod względem treści jak i wykonania.

Na ocenę 4

Student aktywnie uczestniczy w pracy grupowej. Nie jest konfliktowy. Wnosi swój wkład wiedzy oraz zaangażowania w pracę grupy. Sam projekt jest ciekawy pod względem treści, wykonanie może być mniej oryginalne

Na ocenę 3

Student rzadko aktywnie uczestniczy w pracy grupowej. Bywa konfliktowy. Wnosi swój niewielki wkład wiedzy oraz zaangażowania w pracę grupy. Sam projekt jest mało oryginalny pod względem formy przekazu i treści

Na ocenę 2

Student nie uczestniczy aktywnie uczestniczy w pracy grupowej. Nie wnosi żadnego wkładu własnego. Może wręcz utrudniać pracę w grupie )poprzez brak wykonywania przydzielonych zadań przez lidera).

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań). Wprowadzenie w metodę projektową.

2. Przygotowanie karty projektów. Podstawowe pojęcia z zakresu rewalidacji. Diagnoza i WWRD

2. Kwestionariusze HPI, PAC - diagnoza i drogi rewalidacji.

3. 4. Praca projektowa

5. Ogólne zagadnienia dotyczące integracji sensorycznej oraz alternatywnej komunikacji

6. Metoda ruchu rozwijającego V.Sherborne- propozycja pracy z dzieckiem autystycznym lub/i z niepełnosprawnością intelektualną. Metoda Christophera i Marianny Knill

7 8. Podsumowanie zajęć, prezentacja projektów

Treści programowe mogą ulec modyfikacji- w zależności od potrzeb słuchaczy

Metody dydaktyczne:

Interaktywny mini- wykład, dyskusja,

metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach projektowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala 1440
Paulina Rosińska 27/28 szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala 1425
Paulina Rosińska 29/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)