Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia sądowa i penitencjarna WF-ZPS-SP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-aCYBnrWdjAmJ-fWLgm87_r8yEWQ3Fm8ymgQ1A1sBbM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ade393ac-7ec6-4552-847e-6a368c19b79d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Oprócz poniższej literatury materiały (wskazania) zostaną zamieszczone na platformie e-learningowej (Moodle).

Literatura obowiązkowa:

1. Ciosek M. (2001): Psychologia sądowa i penitencjarna, Wyd. Prawnicze, Warszawa.

2. Krahe B. (2006): Agresja, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

3. Ostrowska K. (2008): Psychologia resocjalizacyjn

Literatura uzupełniająca:

1. Ackerman M. J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk. a, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ackerman M. J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

2. Majchrzyk Z. (2001): Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, IPiN, Warszawa.

3. Z.Majchrzyk (2008): Zabójczynie i zabójcy, Wyd. UKSW, Warszawa.

Pospiszyl K. (2006): Przestępstwa selsualne, APS - PWN, Warszawa.

4. Stanik J. M., Przybyła H. (1981): Opinia biegłego psychologa w spawach karnych nieletnich, U.Śl, Katowice.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student wie jak interpretować podstawowe treści z zakresu psychologii sadowej i penitencjarnej; - zna metody badań psychologicznych stosowanych przez biegłego sądowego psychologa; - zna sposoby interwencji psychologicznej w środowisku więźniów.

Umiejętności - student potrafi dobierać odpowiednie metody do badań sprawców przestępstw.

Kompetencje - student posiada podstawowe kompetencje w zakresie sprawowania funkcji biegłego sądowego oraz funkcji psychologa penitencjarnego.

Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS:

- aktywność na platformie e-learningowej (MS Teams) - 32 godziny;

- przygotowanie do zajęć (praca domowa) - 16 godzin;

- napisanie pracy egzaminacyjnej - 16 godzin.

Ocenianie ciągłe oznacza uwzględnianie obecności i aktywności na zajęciach, dopuszcza się cztery godziny nieobecności na zajęciach. Egzamin ma formę ustną, ale na egzamin jest przygotowywana przez studenta praca pisemna (około 10 stron komputeropisu; jej temat jest wcześniej uzgadniany z wykładowcą), a w czasie egzaminu referowane są zagadnienia zawarte w tej pracy, które następnie podlegają dyskusji. Na ocenę bardzo dobrą student potrafi po pierwsze wyciągać wnioski z zagadnień zawartych w przygotowanej przez siebie pracy, dla praktyki sądowej, penitencjarnej i resocjalizacyjnej, a po drugie zadowalająco odpowiada na cztery pytania ustne z treści prezentowanych w czasie wykładu. Na ocenę dobrą student potrafi wyciągać wnioski dla praktyki sądowej, penitencjarnej, czy resocjalizacyjnej, z przygotowanej przez siebie pracy pisemnej; pytania z treści wykładu nie są już zadawane. Na ocenę dostateczną student przygotowuje pracę pisemną, potrafi zreferować jej problematykę, ale nie potrafi dyskutować na temat zagadnień w niej zawartych i nie potrafi wyciągać z niej wniosków dla praktyki sądowej, penitencjarnej albo resocjalizacyjnej. Ocena niedostateczna jest wystawiana w przypadku, gdy student nie przygotuje pracy pisemnej.

Uwaga! W semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022, zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (MS Teams). W celu zaliczenia przedmiotu, należy przedstawić pisemny tekst na ustalony z wykładowcą temat.

Zakres tematów:

1. Określenie psychologii sądowej i psychologii penitencjarnej.

2. Określenie przestępczości.

3. Niedostosowanie społeczne - przyczyny, rodzaje, przejawy.

4. Teorie przestępczości.

5. Agresja - rodzaje, teorie.

6. Przestępczość seksualna.

7. Biegły psycholog w postępowaniu sądowym.

8. Obszary funkcjonowania psychologów sądowych

9. Opinie psychologiczne jako dowody w różnych kategoriach spraw

10. Problematyka kłamstwa.

11. Badania poligraficzne.

12. System penitencjarny w Polsce.

13. Prizonizacja.

14. Aglutynacja psychiczna.

15. Tatuaże więzienne - wymowa psychologiczna.

16. Twórczość więżniów - psychologiczne tło.

17. Funkcje, zasady i metody resocjalizacji penitencjarnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, opowiadanie, opis, dyskusja referatu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 18:30 - 20:00, sala e-learning
co drugi piątek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Waldemar Woźniak 54/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)