Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie dziecka niepełnosprawnego WF-ZPS-WDZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://37nakok
Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura.

1.Miłkowska G., Olszak-Krzyzanowska B. (red.) Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnpsprawnych, Kraków 2008.

2.Szczepankowski B., Wspomaganie rozwoju dziecka

niesłyszącego.Warszawa 2009.

3.Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie.Bydgoszcz 2003.

4.Kielin J., Jak pracować z rodzicami dzieci upośledzonych,

Gdańsk 2003.

5.Kowalik S.,Psychologia rehabilitacyjna,Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza: W01, W07, W08, W10, W12, W13, W14.

Posiada wiedzę na temat tego czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny, czym się szczegółowo zajmują. Posiada wiedzę na temat znaczenia procesów i mechanizmów uczenia się oraz wychowania. Wie na czym polega odpowiedzialność psychologa i zna zasady etyki. Rozumie znaczenie stresu, kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom. Jest w stanie analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju psychicznego u osób niepełnosprawnych z rożnymi dysfunkcjami psychicznymi.

Umiejętności: U04,U07,U10,U12.

Umie dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej odpowiednie do danych form dysfunkcjonalnych. Potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności i udzielać odpowiedniej pomocy psychologicznej. Potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne.

Kompetencje społeczne: K01, K05, K06.

Posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość wchodzenia w relacje z innymi osobami. Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb zmian. Posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

udział w wykładzie: 30 godz.

przegotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 90 : 30 = 3

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na platformie e-learningowej - 30 godz.

Wiedza

Student po wysłuchaniu wykładów powinien umieć w sposób jasny i klarowny definiować, wyjaśniać, rozróżniać, prezentować, formułować problemy związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego.

Umiejętności

Student uczestniczący w wykładach powinien nabyć umiejętności w zakresie analizy problemów związanych z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Powinien nabyć umiejętność opracowywania, porządkowania, klasyfikowania i porównywania. Powinien również nabyć umiejętności wyprowadzania wniosków na podstawie twierdzeń, weryfikowania i przewidywania oraz ustalać kryteria dotyczące rozpoznawania motywów i przyczyn. Powinien również nabyć umiejętności prowadzenia i wdrażania nowych projektów.

Kompetencje

Student po wysłuchaniu wykładów powinien nabyć następujące kompetencje: ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii, nabyć umiejętności pracy w zespole oraz nim kierowania, być otwartym na nowe problemy, wykazywać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Powinien być otwarty i kreatywny, wrażliwy na problemy drugiego człowieka oraz zdolny dyskusji i kompromisu.

Na ocenę ndst. (2) nie umie wykorzystać w teorii i praktyce przekazanej wiedzy.

Na ocenę dst. (3) częściowo wykorzystuje zdobytą wiedzę

Na ocenę db (4) poprawnie wykorzystuje i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umie dyskutować

Na ocenę bdb (5) student poprawnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie wykładów. Potrafi ją zastosować w praktyce i w teorii oraz samodzielnie jest zdolny do rozwiązywania codziennych problemów dziecka niepełnosprawnego

Zakres tematów:

Program i treść wykładów:

1. Problemy wychowania dzieci niepełnosprawnych w rodzinie

Istota i właściwości wychowania.

2. Cele wychowania dziecka niepełnosprawnego.

3. Samodzielność

4. Odporność emocjonalna

5. Optymizm

6. Samoakceptacja

7. Umiejętność funkcjonowania społecznego

8. Środowiskowe uwarunkowania oddziaływań wychowawczych

9. Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych

Podstawowe założenia

Stadia doznawania niepełnosprawności

Stadium uświadomienia sobie ograniczeń

Stadium prób funkcjonowania z niepełnosprawnością

Stadium przystosowania do niepełnosprawności

10. Wychowanie dzieci autystycznych

Charakterystyka zaburzeń dzieci autystycznych

Dynamika rozwoju dzieci z autyzmem.

Przyczyny autyzmu

Diagnozowanie zaburzeń i terapia

11. Wychowanie dzieci z zaburzeniami mowy

Trudności w mówieniu jako specyficzny typ niesprawności dziecka

Rozwój mowy dziecka

późniony rozwój mowy

Zaburzenia mowy i artykulacji u dzieci

12. Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka - profilaktyka rodzinna

13. Wychowanie dzieci niedowidzących i niewidomych

Wychowanie dzieci niewidome i niedowidzące

Psychospołeczne następstwa braku lub uszkodzeń analizatora wzroku.

Uczenie się czynności życia codziennego

14. Kształtowanie postawy samoakceptacji dzieci z wada słuchu.

Rodzaje i przyczyny wady słuchu

Początki nauczania dziecka z wadą słuchu

15. Specyfika rozwoju dziecka niesprawnego ruchowo

Sytuacje trudne w życiu dziecka niesprawnego ruchowo,

Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo

Specyfika rozwoju dziecka niepełnosprawnego ruchowo

Kształtowanie psychicznej odporności

Metody dydaktyczne:

Aktywność na platformie e-learningowej

Metody

1. Wykład informacyjno-konwencjonalny

2. Wykład problemowy

3. Wykład konwersatoryjny

4. Metoda sytuacyjna

5. Giełda pomysłów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala e-learning
co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 10:30, sala e-learning
Jan Bielecki 54/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)