Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów WM-I-CPS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

Oppenheim A.V., Schafer W. - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ, Warszawa 1979

Lyons R. G. - Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKiŁ, Warszawa 1999

Cytowski J., Kępski R., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardioigraficznych, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, 2017

Uzupełniajaca:

Oppenheim A.V. - Sygnały cyfrowe, przetwarzanie i zastosowania, WNT, Warszawa 1982

J. Cytowski, J. Gielecki, A. Gola, Przetwarzanie obrazów medycznych. Teoria. Algorytmy. Zastosowania. Oficyna wydawnicza EXIT, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Potrafi wykonać parametryzację sygnału EKG I1_U01

Potrafi zastosować algorytmy rozpoznawania mowy oraz wykonać kodowanie mowy z użyciem liniowej predykcji sygnału I1_U02

Potrafi zaimplementować algorytmy splotu i korelacji z użyciem szybkiej transformaty Fouriera (FFT), wykonać estymację częstotliwości sygnału z użyciem funkcji okna oraz utworzyć spektrogram I1_U03

Potrafi zaprojektować wybrane filtry analogowe i cyfrowe I1_U05

Potrafi utworzyć dokumentację techniczną projektu analizy sygnałów dźwiękowych I1_U15

Potrafi wykonywać podstawowe operacje analizy sygnałów takie jak pobieranie próbek, analiza częstotliwości z wykorzystaniem DFT, generowanie histogramu I1_U18

Jest świadom fragmentaryczności własnej wiedzy w dziedzinie przetwarzania sygnałów cyfrowych i jest gotów do indywidualnego pogłębiania swoich umiejętności I1_K01

Jest gotów do pracy zespołowej nad projektami informatycznymi z przetwarzania sygnałów I1_K03

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczny projekt programistyczny

Egzamin teoretyczny

Zakres tematów:

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Pobieranie próbek sygnałów analogowych. Generowanie sygnałów dyskretnych. Histogram.

Podstawy analizy częstotliwości z wykorzystaniem DFT, ilustracja twierdzenia o próbkowaniu.

Algorytmy szybkiej transformacji Fouriera.

Estymacja częstotliwości: rola funkcji okna.

Spektrogram.

Projektowanie filtrów analogowych i cyfrowych za pomocą funkcji zerowania i umieszczania biegunów.

Projektowanie filtrów analogowych Butterwortha, Czebyszewa i eliptycznych.

Projektowanie filtrów cyfrowych IIR z wykorzystaniem transformacji dwuliniowej. Rekurencyjna cyfrowa filtracja sygnału.

Projektowanie cyfrowych filtrów FIR metodą okienkową. Nierekurencyjna cyfrowa filtracja sygnału - splot.

Filtry adaptacyjne i ich zastosowania.

Szybkie algorytmy splotu i korelacji z wykorzystaniem FFT.

Kodowanie mowy z pomocą liniowej predykcji.

Algorytmy parametryzacji EKG.

Algorytmy klasyfikacji – rozpoznawanie mowy.

Wizja komputerowa.

Metody dydaktyczne:

wykłady 30 godzin

laboratoria 30 godzin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Jerzy Cytowski 12/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)