Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-commerce. Selected aspects WP-ADZ-K-Ecom
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Polański, Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizm regulacji usług społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2014, Wersja elektroniczna Legalis

J. Mazur, Analiza przedmiotu handlu elektronicznego w perspektywie utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego, Working Paper DELab UW, nr 5(2016), Sierpień 2016,

https://www.delab.uw.edu.pl/publikacje/analiza-przedmiotu-handlu-elektronicznego-w-perspektywie-utworzenia-jednolitego-rynku-cyfrowego/

I. Wróbel, Pojęcie usługi społeczeństwa informacyjnego w prawie wspólnotowym, E-Biuletyn: elektroniczny biuletyn naukowy CBKE 4.2007 (17)

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/22509/Pojecie_uslugi_spoleczenstwa_informacyjnego.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Student zna i rozumie:

AD2_W02 terminologię z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze handlu elektronicznego; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

Na ocenę 2 student nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; nie wymienia procedur dla działań podejmowanych w obszarze handlu elektronicznego; nie posiada pogłębionej wiedzę z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

Na ocenę 3, 3,5 student zna jedynie w zakresie podstawowym terminologię z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze handlu elektronicznego; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze zna i rozumie terminologię z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze handlu elektronicznego; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

Na ocenę 5 student bardzo dobrze zna i rozumie terminologię z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze handlu elektronicznego; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

AD2_W06 normy, reguły prawne dotyczące handlu elektronicznego i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 2 student nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych dotyczących handlu elektronicznego; rządzących nimi prawidłowości oraz ich źródeł, charakteru, genezy i funkcjonowania

Na ocenę 3, 3,5 student zna jedynie w zakresie podstawowym normy, reguły prawne dotyczące handlu elektronicznego; rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne dotyczące handlu elektronicznego; rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 5 student bardzo dobrze zna i rozumie normy, reguły prawne dotyczące handlu elektronicznego; rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Student potrafi:

AD2_U05 biegle zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu handlu elektronicznego; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

Na ocenę 2 student nie potrafi zastosować przepisów prawnych do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu handlu elektronicznego; nie umie wykorzystać dostępnych procedur w tym zakresie

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu handlu elektronicznego, umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi zastosować zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu handlu elektronicznego, umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu handlu elektronicznego, umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie

AD2_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w zakresie handlu elektronicznego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

Na ocenę 2 student nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w zakresie handlu elektronicznego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzy z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w zakresie handlu elektronicznego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu handlu elektronicznego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu handlu elektronicznego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku obcym wiedzę z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

AD2_U10 posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z prawnymi regulacjami handlu elektronicznego

Na ocenę 2 student nie potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z prawnymi regulacjami handlu elektronicznego

Na ocenę 3, 3,5 student potrafi jedynie w zakresie podstawowym posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z prawnymi regulacjami handlu elektronicznego

Na ocenę 4, 4,5 student dobrze potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z prawnymi regulacjami handlu elektronicznego

Na ocenę 5 student bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z prawnymi regulacjami handlu elektronicznego osobowych

Student jest gotów do:

AD2_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 2 student nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; nie kontynuuje poszerzania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego nie inspiruje samodzielnie procesów uczenia się

Na ocenę 3, 3,5 student jedynie w zakresie podstawowym jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02 pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego

Na ocenę 2 student nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego.

Na ocenę 3, 3,5 student jedynie w zakresie podstawowym jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego.

Na ocenę 4, 4,5 student jest dobrze przygotowany (gotów w stopniu dobrym) do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego.

Na ocenę 5 student jest bardzo dobrze przygotowany (gotów w stopniu bardzo dobrym) do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawnych regulacji handlu elektronicznego.

Metody oceniania:

Praca zaliczeniowa zawierająca analizę wybranej usługi społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie projektu, ocena ciągła

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują:

Podstawowe pojęcia z zakresu regulacji handlu elektronicznego na poziomie prawa polskiego i prawa UE.

Pojęcie usługi społeczeństwa informacyjnego.

Obowiązki podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego. Zakres odpowiedzialności pośredników.

Prawne aspekty umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych w świetle nowych regulacji UE.

Geoblokowanie w świetle prawa UE.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, sala 316
Piotr Drobek 16/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)