Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epistemologia WF-FI-N112-EP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

M. Heidegger, Bycie i czas, § 44 Warszawa 1994, 300-324

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

W. James, Pragmatyzm, Wykad VI: Pragmatyczne pojęcie prawdy, Warszawa 1998, 159-185.

S. Judycki, Epistemologia, Poznań 2020

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

J. Krokos, O prawdzie i wolności, Warszawa 2000

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 20014 (odpowiednie fragmenty) - tam też litearatura do poszczególnych zagadnień.

Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De Veritate, tłum. polskie np. Lublin 1999, Kęty 1998, kwestia I.

A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, t. 1, Pojęcie prawdy w naukach dedukcyjnych Wstęp i § 1; § 6 - Zakończenie; Warszawa 1995, 13-31. 156-172 .

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

I inne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student wie, czym jest epistemologia (teoria poznania) i jaka jest jej specyfika metodologiczna;

student zna podstawową terminologię i ma uporządkowaną wiedzę teoriopoznawczą;

Umiejętności:

student samodzielnie zdobywa wiedzę, czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii (teorii poznania), słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji podstawowych problemów i argumentów teoriopoznawczych, potrafi przeprowadzić analizę podstawowych epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie ich znaczenie dla racjonalności badań naukowych i kształtowania własnego obrazu świata.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna (esej) na wybrany temat epistemologiczny (min. 5 znormalizowanych stron - 1800 znaków na stronę; dodatkowo przypisy i bibliografia).

Ocena formalna: poprawność językowa, wykorzystanie literatury, poprawność przypisów - braki obniżają ocenę od 1-2 pkt.

Ocena 3 - poprawny referat zagadnienia

Ocena 4 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.)

Ocena 5 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.) oraz wyjaśnienie zagadnienia (poprawność argumentacji).

Braki w wymaganiach dotyczących oceny 4 i 5 powodują obniżenie oceny o 0,5 pkt.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne: źródła problematyki teoriopoznawczej; koncepcja autonomicznej teorii poznania a inne koncepcje teorii poznania (epistemologii).

2. Poznanie jako przedmiot teorii poznania (epistemologii); struktura poznania; rodzaje poznanie; własności poznania.

3. Wiedza rezultatem poznania; klasyczna koncepcja wiedzy, pojęcia, sądy, teorie.

4. Przedmiot poznania; transcendencja przedmiotu poznania względem aktu poznania.

5. Podmiot poznający.

6. Klasyczna i nieklasyczne definicje prawdy; właściwości prawdy; poznanie prawdy; kryterium prawdziwości.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem pomocy multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 101
Jan Krokos 45/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)