Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Spory epistemologiczne (Teoria poznania 2) WF-FI-123-PPSFT-K21
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

R. Ingarden, Studia z teorii poznania, Warszawa 1995.

S. Judycki, Epistemologia, t. 1-2, Poznań-Warszawa 2020.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, Warszawa 1993, 116-149.

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK_1 - student wie, jakie są zasadnicze spory epistemologiczne i jaka jest ich specyfika metodologiczna;

EK_2 - student zna podstawową stanowiska epistemologiczne;

EK_3 - student ma uporządkowaną wiedzę na temat sporów;

EK_4 - student zna argumentację za najważniejszymi tezami epistemologicznymi.

Umiejętności:

EK_5 - student samodzielnie zdobywa wiedzę;

EK_6 - student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii i potrafi zasadnie argumentować za poszczególnymi stanowiskami;

EK_7 - student potrafi ocenić wartość poznawczą tekstów filozoficznych;

EK_8 - student przeprowadza analizę argumentów epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

EK_9 - student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności;

EK_10 - student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

EK_11 - student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

EK_12 - student na podstawie twórczej analizy problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie eseju podejmującego analizę obranego przez studenta sporu epistemologicznego.

Praca pisemna (esej) na określony i wybrany przez studenta temat (min. 5 znormalizowanych stron - 1800 znaków na stronę; dodatkowo przypisy i bibliografia).

Ocena formalna: poprawność językowa, wykorzystanie literatury, poprawność przypisów - braki obniżają ocenę od 0,5-1 pkt.

Ocena 3 - poprawny referat zagadnienia

Ocena 4 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.)

Ocena 5 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.) oraz wyjaśnienie zagadnienia (poprawność argumentacji).

Zakres tematów:

Przedmiotem wykładu i ćwiczeń są następujące spory epistemologiczne:

1. Spór o koncepcję epistemologii

2. Spór o naturę poznania

3. Spór o naturę wiedzy

4. Spór o źródła poznania

5. Spór między racjonalizmem a irracjonalizmem

6. Spór o przedmiot poznania (realizm, idealizm, antyrealizm)

7. Spory o prawdę

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem pomocy multimedialnych oraz dyskusją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 309
Jan Krokos 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)