Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii nowożytnej WF-FI-N11-HF3
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura (wybrane fragmenty):

1. S. Swieżawski, „Między średniowieczem a czasami nowymi”

2. Kartezjusz, "Medytacje o filozofii pierwszej", „Zasady filozofii”

3. G.W. Leibniz, "Monadologia”

4. J. Locke, "Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego”

5. D. Hume, "Badania dotyczące rozumu ludzkiego"

6. I. Kant, "Krytyka czystego rozumu", „Prolegomena”

7. G. W. F. Hegel, „Wykłady z filozofii dziejów”, „Encyklopedia nauk filozoficznych”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student wie czym jest dyscyplina historii filozofii nowożytnej, jak się kształtowała, zna główne jej nurty oraz zasady jej uprawiania, jak też ich przedstawicieli. Student zna zasady interpretacji tekstów z historii filozofii.

Umiejętności:

student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu historii filozofii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić znaczenie zajmowania się nowożytna historią filozofii.

Kompetencje:

jest otwarty na racjonalne interpretacje dziejów problemów filozoficznych nowożytności.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest zależna od uzyskania odpowiedniej sumy punktów za poszczególne elementy:

1. prezentacja projektu; każda osoba z grupy: (strona merytoryczna, strona formalna)

2. ocena z kolokwium

3. obecność na zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności w semestrze).

4. przygotowanie do poszczególnych zajęć i aktywność podczas zajęć

Zakres tematów:

1-2. Ćwiczenia wprowadzające. Główni myśliciele nowożytności. Co charakteryzuje filozofię nowożytną.

3-4. Główne pojęcia i metody filozofii racjonalistycznej (Kartezjusz).

5-6. Metafizyka racjonalizmu (Leibniz).

7-8. Epistemologia empiryzmu. Teoria etyczna wczesnego empiryzmu (Locke, Berkeley, Hume).

9-10. Kolokwium.

11-12. Podstawowe pojęcia i dystynkcje terminologiczne filozofii transcendentalnej (Kant).

13-14. Ujęcie dziejów i filozofii w idealizmie absolutnym (Hegel)

15. Podsumowanie zajęć. Określenie głównych tendencji filozofii współczesnej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny – będzie dotyczył wprowadzenia w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie także zastosowany przy wyjaśnieniu metod pracy: zasady dyskusji naukowej, przygotowania prezentacji.

Indywidualna lektura tekstów – indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć (lektura obowiązkowa przed zajęciami jako przygotowanie do nich)

Analiza treści tekstu – przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz wyjaśnieniu kwestii niezrozumiałych

Dyskusja – będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania oraz przy omawianiu prezentacji grupowych.

Projekt – student zostanie przydzielony do jednej z dwóch grup tematycznych; każdej osobie z grupy zostaje przypisany jeden szczegółowy temat w ramach projektu; każdy ze studentów przygotowuje referat (6-8 stron) na dany temat; prowadzący na bieżąco monitoruje każdy etap prowadzonego projektu.

Tematyka projektów:

1. Racjonalizm nowożytny

2. Empiryzm nowożytny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 402
Dariusz Kucharski 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)