Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WHF: Krytyka metafizyki w filozofii nowożytnej i współczesnej oraz jej konsekwencje WF-FI-21-WHFM-M21
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Wykład będzie w formie e-learning, czwartek, 16:45 - 18:15.
Literatura:

- Benisz H., “Schopenhauer – Nietzsche – Heidegger. Fundamentalne kwestie filozofii życia”, Kęty 2015

- Bronk A., „Zrozumieć świat współczesny”, Lublin 1998.

- Bronk A. (red.), „Filozofować dziś. Z badań nad filozofią współczesna”, Lublin

1995.

- Crosby, J. F., „Zarys filozofii osoby. Bycie sobą”, tłum. B. Majczyna Kraków WAM, 2007.

- Gilson E., „Realizm tomistyczny”, opracowanie zbiorowe, Warszawa 1968.

- Heidegger M., "Nietzsche", tłum. C. Wodziński, Warszawa 1999.

- Heidegger M., „Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane”, przeł. K. Michalski, K. Pomian, M. J. Siemek, J. Tischner, K. Wolicki, Warszawa 1977.

- Heidegger M., „Co zwie się myśleniem?”, przeł. J. Mizera, Warszawa 2000.

- Heidegger M., „Kant a problem metafizyki”, przeł. B. Baran, Warszawa 1989.

- Heidegger M., „Wprowadzenie do metafizyki”, przeł. R. Marszałek, Warszawa 2000.

- „Heidegger dzisiaj”, red. P. Marciszuk, C. Wodziński, Warszawa 1990.

- Heidegger M., „Czym jest metafizyka”, przeł. K. Pomian; „O istocie racji”, przeł. J. Nowotniak, w: M. Heidegger, „Znaki drogi”, Fundacja Aletheia, Warszawa 1995,

- Jaspers K., "Nietzsche", tłum. Dorota Stoińska, Warszawa 1997.

- Krasiciki P., "Od „śmierci Boga" do śmierci człowieka. Z genealogii i recepcji

posthumanizmu Fryderyka Nietzschego", Opole 2001.

- Kuderowicz Z., "Nietzsche", Warszawa 1976.

- Kamiński S., „Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii.

- Krąpiec M. A., Kamiński S., „Z teorii i metodologii metafizyki”, Lublin 1994.

- Kutschera F. von, „Wielkie pytania. Rozważania filozoficzno-teologiczne”,

tłum., J. Merecki, Warszawa 2007.

- MacIntyre A., „Bóg - Filozofia – Uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii

katolickiej tradycji filozoficznej”, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2013.

- Markowski M. P., "Nietzsche. Filozofia interpretacji", Kraków 1995.

- Marquard O., „Rozstanie z filozofią pierwszych zasad”, tłum., K.

Krzemieniowa, Warszawa 1994.

- Morawiec E., Mazanka P., „Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej”,

Warszawa 2006.

- Moryń M., "Wola mocy i myśli. Spotkania z filozofią z Fryderyka Nietzschego",

Poznań 1997.

- Nietzsche F., "Z genealogii moralności", tłum. G. Sowinski, Kraków 1997.

- Nietzsche F., "Wola mocy", tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1910-1911.

- Nietzsche F., "Antychryst. Przemiany wszystkich wartości", tłum., L. Staff,

Warszawa 1907.

- Nietzsche F., "Wiedza radosna", , tłum. L. Staff, Kraków 2003.

- Possenti V., "Nihilizm teoretyczny i śmierć metafizyki", tłum. J. Merecki, Lublin

1998.

- Possenti V., "Filozofia po nihilizmie", tłum. J. Merecki, Lublin 2003.

- „Rozum otwarty na wiarę”, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000.

- Reale G., „Lekarstwo na błędy w kulturze czyli jakiej filozofii dzisiaj

potrzebujemy?”, Ethos 56(2001), s. 15 nn.

- Safranski R., „Schopenhauer. Dzikie czasy filozofii”, tłum., M. Falkowski, Warszawa 2008.

- Safranski R., "Nietzsche. Biografia myśli", tłum., D. Stroińska, Warszawa 2003.

- Schopenhauer A., "Świat jako wola i przedstawienie", t. I i II, przeł. J. Garewicz, Warszawa 1994,1995.

- Schopenhauer A., „W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena”,

t. II., tłum. J. Garewicz, Kęty 2004.

- Skarga B., "Kłopoty intelektem. Między Comte’em a Bergsonem", Warszawa

1975.

- Taylor Ch., „Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej”,

tłum. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M.

Rychter, Ł. Sommer, Warszawa 2001.

- White N., „Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera”, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2008.

- Żelazny M., "Metafizyka czasu i wieczności jako filozofia człowieka w idealizmie niemieckim (od Kanta do Nietzschego)", Toruń 1986.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student(ka) poznaje i rozumie ważne pojęcia związane z nowożytna i współczesną krytyką metafizyki (filozofii klasycznej) i niektórymi, ważnymi obszarami współczesnej kultury.

- Zapoznaje się z filozoficznymi przyczynami kryzysu kultury współczesnej, jak również z środkami, które mogą uzdrowić kulturę.

Umiejętności:

- Student(ka) potrafi zająć samodzielnie stanowisko w dyskusji na temat krytyki metafizyk oraz źródeł kryzysu kultury współczesnej i możliwościami jego przezwyciężenia.

- Poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną z zakresu problematyki wykładu.

Kompetencje społeczne:

- Student(ka) zachowuje otwartość na różne argumenty dotyczące krytyki metafizyki oraz kryzysu współczesnej kultury rozumiejąc jego przyczyny i konsekwencje.

- Potrafi wejść w rzeczą dyskusję z osobami reprezentującymi różne światopoglądy.

Punkty ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 30

przygotowanie do zaliczenia - 25

konsultacje - 5

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS – 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- ocena niedostateczna (2) - student nie zna podstawowych zagadnień omówionych na wykładzie

- ocena dostateczna (3) - student pobieżnie orientuje się w problematyce wykładu, wymienia omówione zagadnienia, nie potrafi jednak dokonać głębszej analizy prezentowanych problemów

- ocena dobra (4) - student zna wszystkie poruszane na zajęciach zagadnienia, szczegółowo charakteryzuje kluczowe pojęcia związane z nowożytną i współczesną krytyką metafizyki.

- ocena bardzo dobra (5) - student zna szczegółowo rozwiązania wszystkich omawianych zagadnień, oraz twórczo i krytycznie potrafi odnieść się do każdego z nich.

- Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na pierwszym wykładzie.

Zakres tematów:

1. Krytyka metafizyki w okresie oświecenia i pozytywizmu

2. Schopenhauera teoria poznania i metafizyka

3. Teoriopoznawczy punkt wyjścia filozofii Schopenhauera

4. Wola jako „rzecz sama w sobie”

5. Metafizyczny pesymizm.

6. Schopenhauera krytyka teologii naturalnej

7. Co w zamian? Schopenhauera propozycja „nowego zbawienia”

8. „Nawrócenie” Nietzschego na filozofię Schopenhauera.

9. Teoria poznania: o perspektywizmie Nietzschego.

10. Nietzscheańska krytyka metafizyki.

11. Nietzsche a moralność. Ranking wartości.

12. Jaką metafizykę znał M. Heidegger?

13. Główne punkty Heideggera krytyki metafizyki.

14. Koncepcja człowieka w filozofii Heideggera.

15. Problem Boga w filozofii Heidegger.

Metody dydaktyczne:

Stosuje się następujące metody:

- Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu nowożytnej i współczesnej krytyki metafizyki.

- Wykład problemowy – poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu krytyki metafizyki i jej konsekwencji dla współczesnej kultury.

- Wykład konwersatoryjny – jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego w celu większego zaktywizowania uczestników.

- Prezentację, również w wykonaniu studentów, jako uzupełnienie i wzbogacenie wykładów.

- Indywidualna lektura tekstów z wybranej literatury podanej do wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Paweł Mazanka 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.