Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PSF: Błąd antropologiczny i jego przezwyciężenie WF-FI-21-PSFM-M21
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Butler, J., "Uwikłani w płeć", tłum.: K. Krasuska, Warszawa 2008.

Crosby, J. F., „Dialektyka podmiotowości i transcendencja osoby ludzkie”, Ethos 2 (3) 1988, s. 57-65.

Crosby, J. F., „Zarys filozofii osoby. Bycie sobą”, tłum. B. Majczyna Kraków WAM, 2007.

Guardini, R., „Świat i osoba. Próby ujęcia chrześcijańskiej nauki o człowieku”, tłum. M. Turowicz, w: tenże, „Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los". Kraków, Znak 1969, s. 87-219.

Hildebrand, D. von, „Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowość Boga-człowieka", tłum. J. Koźbiał, Poznań 1987.

Hildebrand, D. von, "Czym jest filozofia", tłum. P. Mazanka, J. Sidorek, Kraków WAM, 2012.

Hildebrand, D. von, „Metafizyka wspólnoty. Rozważania nad istotą i wartością wspólnoty”, tłum. J. Zychowicz, Kraków WAM, 2012.

Ingarden, R., „Książeczka o człowieku”, Kraków 1987.

Jaroszyński, P., „Kultura chrześcijańska szansą uniknięcia błędu antropologicznego”, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.): „Błąd antropologiczny”, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003.

Sokolowski, R., “Wprowadzenie do fenomenologii”, tłum.: M. Rogalski, Kraków WAM, 2012.

Spaemann, R., „Osoby. O różnicy między czymś a kimś”, tłum. J. Merecki, seria: Terminus 22, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Stein, E., „Byt skończony a byt wieczny", tłum., I. J. Adamska, Poznań, Wydawnictwo W drodze 1995.

Stein, E., "O zagadnieniu wczucia", tłum. D. Gierulanka i J. F. Gierula, Kraków, Znak 1988.

Wojtyła, K., „Osoba i czyn” w: tenże, "Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne”, wyd. 3 Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 1994, s. 43-344.

Wojtyła, K., „Miłość i odpowiedzialność” wyd. 4, Lublin Towarzystwo Naukowe KUL, 1986.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna idee i argumenty wybranych przedstawicieli współczesnego personalizmu na podstawie samodzielnej lektury ich pism.

zna podstawowe metody badawcze i argumentacje właściwe dla personalizmu.

Umiejętności:

czyta i interpretuje tekst filozoficzny w zakresie personalizmu.

pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury.

poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną z zakresu personalizmu.

Kompetencje społeczne

samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze w zakresie współczesnych filozoficznych koncepcji osoby ludzkiej.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda weryfikacji wiedzy: 3 kolokwia pisemne w trakcie semestru.

Metoda weryfikacji umiejętności: przedstawienie referatu na zajęciach.

Metoda weryfikacji kompetencji społecznych: obserwacja zdolności współpracy w grupie.

Kryteria oceniania

- ocena niedostateczna (2): student nie potrafi samodzielnie zrozumieć i interpretować podstawowych, prostych tekstów filozoficznych, nie potrafi formułować podstawowych pytań metafizycznych.

ocena dostateczna (3): student potrafi samodzielnie zrozumieć tekst filozoficzny z zakresu personalizmu, rozumie i potrafi formułować podstawowe pytania metafizyczne. Nie potrafi rekonstruować uzasadnień dla twierdzeń personalistycznych.

na ocena dobra (4): student potrafi samodzielnie zrozumieć tekst filozoficzny z zakresu personalizmu, rozumie i potrafi formułować podstawowe pytania z filozofii człowieka, umie rekonstruować uzasadnienia twierdzeń filozoficznych.

ocena bardzo dobra (5): student potrafi samodzielnie zrozumieć tekst z zakresu współczesnego personalizmu, rozumie i potrafi formułować podstawowe pytania filozoficzne. Potrafi rekonstruować uzasadnienia dla twierdzeń z wybranych aspektów filozofii człowieka.

Zakres tematów:

Lektury tekstów do następujących tematów;

1. Personalizm Dietricha von Hildebranda (1889-1977)

- Epistemologiczna „zasada wszelkich zasad”.

- „Odpowiedź na wartość” podstawową kategorią filozofii człowieka.

- Czym jest miłość? – różne kategorie miłości.

- Wspólnota - spełnieniem istotnych cech człowieka.

2. Personalizm Johna F. Crosby'ego (1944 - )

- Co znaczy „być sobą”? Podmiotowość osoby ludzkiej.

- „Nieudzielalność” jako wyjątkowy atrybut osoby.

- Bycie sobą a transcendencja.

- Wartość osoby ludzkiej.

- Obraz Boga w osobie.

3. Podsumowanie

- Personalistyczna koncepcja osoby jako lekarstwo na współczesne błędy antropologiczne: indywidualizmu, kolektywizmu, koncepcji J. Butler, LGBT+.

Metody dydaktyczne:

Wiedza:

metoda dydaktyczna: metoda ćwiczeniowa oparta na na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, film)

Umiejętności:

metoda dydaktyczna: studium przypadku polegające na analizie wybranego problemu metafizycznego; zestaw problemów podany na zajęciach;

Kompetencje społeczne:

metoda dydaktyczna: praca w grupach, umiejętność rzeczowego dialogu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 309
Paweł Mazanka 5/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.