Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WS: Filozoficzne aspekty praw człowieka WF-FI-123-WMSFET-M21
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, opr. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1995

Bała P., Wielomski A., prawa człowieka – refleksje krytyczne, Studia Erasmiana Wratislaviensia, 2010, 4, s. 457-487

Palacios, J. M., Problem metafizycznego uzasadnienia praw człowieka, Ethos 12(1999)1-2, s. 119-131.

Piechowiak M., Problem aksjologicznej legitymizacji uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka,

w: Globalne problemy ochrony praw człowieka, red. E. Karska, Warszawa 2015, s. 86-100

Piechowiak M., Filozofia Praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999

Raburski T., filozofia praw podmiotowych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 78, 2017, s. 55-67

Seifert J., Antropologia praw człowieka, Ethos 12(1999)1-2, s. 132-145.

Efekty uczenia się:

Student rozumie ideę praw człowieka jako uprawnień indywidualnych i jej znaczenie we współczesnym świecie.

Student rozpoznaje możliwe sytuacje deprawacji praw człowieka: ich wykorzystanie jako narzędzia w bieżącej grze politycznej oraz realizacji interesów mniejszościowych grup nacisku.

Student zna i rozróżnia sposoby argumentacji wspierające i podważające istnienie praw indywidualnych.

Student rozumie możliwość stosowania kategorii praw człowieka w różnych działach etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst..): student nie zna podstawowych terminów i pojęć oraz nie identyfikuje problemów związanych z koncepcją praw człowieka

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawowe terminy i zagadnienia związane z teoretycznym aspektem praw człowieka, ale nie potrafi szczegółowo omówić i rozwinąć poszczególnych kwestii

- na ocenę 4 (db.): Student identyfikuje i rozróżnia problemy związane z istnieniem i praktyką praw człowieka i charakteryzuje je w poprawny sposób

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się problematyce dotyczącej teorii praw człowieka i posługuje się wiedzą zawartą we wskazanym piśmiennictwie

Umiejętności

- na ocenę 2 (ndst..): student nie potrafi charakteryzować współczesnych problemów filozoficznych i etycznych związanych z prawami człowieka

na ocenę 3 (dst.): student potrafi scharakteryzować zagadnienia filozoficzne związane z prawami człowieka, jednak nie dostrzega ich złożoności, interdyscyplinarności i związku z życiem społecznym i politycznym

- na ocenę 4 (db.): student analizuje i ocenia wybrane problemy związane z prawami człowieka, potrafi dostrzec kompleksowy charakter poszczególnych zagadnień.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi krytycznie ustosunkować się do historycznego i współczesnego dyskursu filozoficznego i etycznego, jak również zająć własne stanowisko w szczegółowych kwestiach dotyczących praw człowieka oraz je poprawnie uzasadnić

Kompetencje:

Jest świadomy złożoności szczegółowej problematyki praw człowieka. Wykazuje krytycyzm w stosunku do różnych obecnych w dyskursie stanowisk. Potrafi stosować kategorię uprawnień osoby do różnych zagadnień praktycznych.

Sposób weryfikacji: sprawdzian pisemny

Zakres tematów:

1. Historia praw człowieka

2. Treść ogłoszonych praw

3. Generacje praw

4. Recepcja w różnych kulturach

5. Krytyka praw człowieka

6. Uzasadnienie praw człowieka

7. Ideologizacja praw człowieka

8. Rola praw w etyce

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Jacek Meller 31/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)