Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia i biofizyka (wcześniej: Biofizyka) WMCM-PG-BI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a06555a5c205b4377bde82bfed54c9f76%40thread.tacv2/conversations?groupId=96fc5182-c306-436f-955e-d824d12bd5c3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. BIOFIZYKA PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW, pod redakcją prof. dr hab. Feliksa Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.

2. PODSTAWY BIOFIZYKI, pod redakcją Andrzeja Pilawskiego, PZWL WARSZAWA.

3. Biochemia J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer. Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

4. Biochemia Harpera. R. Murrey, D. Granner, P. Mayes, V. Rodwell: PZWL, najnowsze wydanie

5. Textbook of Biochemistry & Biophysics for Nurses Paperback – 20 Apr 2014 by Suresh K. Sharma (Author). Jaypee Brothers Medical Publishers; UK ed. Edition.

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, A. Hrynkiewicz, E. Rokita, PWN, Warszawa, 2000

Krótkie wykłady Biochemia. B.D. Hames, N.M. Hooper; Wydawnictwo Naukowe PWN

Biologia E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin; Multico.

Podstawy biologii komórki B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter; Wydawnictwo Naukowe PWN, najnowsze wydanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

- podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne);

- mechanizmy regulacji i biofizyczne podstawy funkcjonowania metabolizmu w organizmie;

- wpływ na organizm czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące.

Umiejętności

absolwent potrafi:

- współuczestniczyć w doborze metod diagnostycznych w poszczególnych stanach klinicznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu biochemii i biofizyki.

– punkty ECTS wg Programu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład:

kolokwium końcowe w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru z zagadnień omawianych na wykładzie. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań

2. Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

3. Podstawy termodynamiki, zmiany stanu skupienia.

4. Przydatność termodynamiki do opisu układów żywych, podstawy bioenergetyki i termokinetyki.

5. Termoregulacja w organizmie człowieka, wpływ temperatury i wilgotności na organizm.

6. Biofizyka i energetyka wysiłku fizycznego, metody pomiaru wydatku energetycznego osób aktywnych fizycznie.

7. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

8. Promieniowanie niejonizujące: promieniowanie laserowe, zasada działania lasera.

9. Zastosowanie metod optycznych i laserów w medycynie.

10. Promieniowanie jonizujące – wpływ na organizmy żywe, zasady ochrony radiologicznej.

11. Metody diagnostyki obrazowej.

12. Biofizyka zmysłu wzroku, oko uzbrojone: okulary, mikroskop.

13. Biofizyka zmysłu słuchu, audiometria.

14. Biofizyka układu krążenia, elektryczna czynność serca.

15. Biofizyka układu oddechowego, wymiana gazowa.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone na platformie MSTeams.

Słowne przekazywanie określonych treści kształcenia w postaci wypowiedzi ciągłej opartej na prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem dużej liczby schematów, ilustracji dotyczących omawianego zagadnienia.

Samokształcenie

Formy samokształcenia:

zgodnie z wytycznymi koordynatora przedmiotu, wybrane spośród niżej wymienionych:

- przygotowanie pracy poglądowej

- przygotowanie referatu

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

oraz praca własna (np. przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; powtarzanie materiału, prace domowe itd.).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Agata Kamińska 44/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)