Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne WMCM-PG-CHiP-zprak-1
Zajęcia praktyczne (ZP) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Głuszek S.: Chirurgia. Podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Wydawnictwo Czelej Lublin 2008.

2. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL Warszawa 2006.

3. Walewska E, „Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”, PZWL 2010

4. Fibak J.: Chirurgia. PZWL Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

5. Noszczyk W. „Zarys dziejów chirurgii polskiej” PZWL 2011

6. Chrobak A. „Pielęgniarka jako edukator pacjentów z wyłonioną stomią jelitową”, Pol. Merk. lek. 2009, XXVI, 155, 579.

7. Kapała W. Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006

8. Brongel L., Lasek J., Słowiński K. (red.): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Wydawnictwo Medyczne Kraków 2008.

9. Klimczyk A., Niechwiadowicz – Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2008

10. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2007

11. Krasowski G., Kruk M.: Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

12. Bielecki K.: Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

13. Budynek M., Nowacki C.: Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

Efekty uczenia się:

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U3

CMP_D.U6

CMP_D.U7

CMP_D.U8

CMP_D.U12

CMP_D.U13

CMP_D.U15

CMP_D.U17

CMP_D.U19

CMP_D.U22

CMP_D.U23

CMP_D.U24

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenie zajęć praktycznych:

- zaliczenie umiejętności,

- dokumentowanie pielęgnowania chorego, - zaliczenie poszczególnych tematów zajęć.

Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w ramach zajęć praktycznych składa się z dwóch części: prezentacyjnej oraz praktycznej.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest:

1) przygotowanie i omówienie wybranej jednostki chorobowej (etiologia, objawy, leczenie, terapie itd.). Ocenie podlega sposób prezentacji zagadnienia, adekwatny dobór literatury, jej twórczy sposób wykorzystania, umiejętność prowadzenia dialogu ze słuchaczami. Ocena osiągnięcia założonych efektów: przez opiekuna dydaktycznego (nauczyciela akademickiego).

2) wykonanie zadania indywidualnego, sprawdzającego przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w zakresie: rozpoznania problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta, prowadzenia badania podmiotowego, oceny sprawności manualnej, przeprowadzenia badania fizykalnego i innych badań, omawianych w trakcie zajęć, ustalenia planu postępowania pielęgniarskiego, prowadzenia dokumentacji, postępowania zgodnego z procedurami, zachowania tajemnicy zawodowej, okazywania szacunku i indywidualnego traktowania pacjenta, okazywania uczciwości i sprawiedliwości. Ocena osiągnięcia założonych efektów zakresie postaw: przez opiekuna dydaktycznego (nauczyciela akademickiego), personel oddziału. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie kompetencji: samoocena: student ocenia samodzielnie czy jest w stanie zrealizować dany efekt kształcenia (potrafi (2pkt.), potrafi z pomocą nauczyciela (1pkt.), nie potrafi (0pkt.).

Zakres tematów:

1. Praca pielęgniarki instrumentariuszki.

2. Opieka i pielęgnacja chorego z różnymi schorzeniami chirurgicznymi.

3. Opieka nad chorym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

4. Opieka nad chorym, leczonym krwią i pochodnymi. Odczyny poprzetoczeniowe:

5. objawy, zasady postępowania.

6. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w trybie planowym , nagłym oraz w chirurgii jednego dnia.

7. Postępowanie i opieka pielęgniarska po zabiegach chirurgicznych. Udział pielęgniarki w usprawnianiu chorych po zabiegach operacyjnych.

8. Zadania pielęgniarki w zapobieganiu wczesnym i późnym powikłaniom po zabiegu operacyjnym.

9. Żywienie chorych w chirurgii – rola pielęgniarki w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym.

10. Prowadzenie dokumentacji opieki nad chorym.

11. Ocena i monitorowanie natężenia bólu – zadania pielęgniarki.

Metody dydaktyczne:

Metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.

Realizowane będą zajęcia praktyczne typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), zajęcia praktyczne typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), ćwiczenia (wielokrotne powtarzanie przez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności), metody problemowe aktywizujące: z seminarium (dyskusja grupowa poprzedzona samodzielną pracą studentów), metody podające: z Instruktaż ( przekazanie w krótkim czasie nowych informacji), metody przypadków, metody sytuacyjne z instruktażem.

Stosowane będą środki dydaktyczne ułatwiające i przyspieszające zdobywanie umiejętności i obiektywizujące proces kontroli i oceny wyników kształcenia: a) słowne np.: arkusz danych o podopiecznym; plan procesu pielęgnowania; procedury pielęgniarskie; standardy postępowania; dzienniczki umiejętności; karty zaliczeń, b) obrazowe bezpośrednie np.: zmiany chorobowe u pacjenta, określone sytuacje pielęgnacyjne, diagnostyczne lub terapeutyczne; c) materiały i środki stosowane w procesie pielęgnowania i leczenia umożliwiające organizowanie sytuacji dydaktycznej, d) środki dydaktyczne techniczne ułatwiające kształcenie np.: środki audiowizualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
7 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Wawszczak 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)